Gebruiksvoorwaarden

Husqvarna waardeert uw interesse in het bedrijf en zijn producten. We adviseren u ten zeerste deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u de Website gebruikt. Als u de Website gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door deze Gebruiksvoorwaarden.

Licentie

Afhankelijk van de Gebruiksvoorwaarden in deze Overeenkomst verleent MCCULLOCH u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om deze Website en de hierop vermelde materialen te openen, te gebruiken en weer te geven. U gaat ermee akkoord dat u de werking van de Website op geen enkele manier onderbreekt of probeert te onderbreken.

This authorization is not a transfer of title in the Materials and copies of the Materials and is subject to the following restrictions: 1) you must retain, on all copies of the Materials downloaded, all copyright and other proprietary notices contained in the Materials; 2) you may not modify the Materials in any way or reproduce or publicly display, perform, or distribute or otherwise use or communicate them for any public or commercial purpose; and 3) you must not transfer the Materials to any other person unless you give them notice of, and they agree to accept, the obligations arising under these Terms. U gaat ermee akkoord dat u zich moet houden aan alle aanvullende beperkingen die op de Website worden weergegeven, aangezien de Website regelmatig wordt bijgewerkt.

Garanties van gebruiker

U verklaart en garandeert dat u de website gebruikt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de wetten en voorschriften die op deze Overeenkomst van toepassing zijn, en dat u zich houdt aan alle bestaande en toekomstige regels en beleid voor de Website. You agree that you will not use the Site to: (a) transmit spam or unsolicited communications; (b) pretend to be MCCULLOCH or someone else or allow a third party to pretend to be you; (c) forge headers or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of any content transmitted through the Site; (d) misrepresent your affiliation with a person or entity; (e) act in a manner that negatively affects other users' ability to use the Site; (f) engage in activities that would violate any applicable law, (g) post or transmit any material which violates or infringes in any way upon the rights of others or which is unlawful, abusive, defamatory, vulgar or otherwise objectionable or which contains any advertising or solicitation with respect to products or services or (h) collect or store personal data about other users unless specifically authorized by such users.

Privacyverklaring

Informatie over de privacyprocedures van MCCULLOCH, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken en de manier waarop wij uw privacy beschermen, is te vinden in het privacybeleid van MCCULLOCH. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals bepaald in het privacybeleid van MCCULLOCH.

Wijzigingen

MCCULLOCH behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht delen van deze Overeenkomst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wijzigingen in deze Overeenkomst worden van kracht op het moment dat deze op de Website worden gepubliceerd. Wanneer u de Website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in deze Overeenkomst zijn vermeld, wordt dit beschouwd als uw acceptatie van die wijzigingen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, copyright, patenten, know-how, vertrouwelijke informatie, databaserechten, en gedeponeerde- en niet-gedeponeerde rechten ten aanzien van handelsmerken en ontwerpen) met betrekking tot de Website bij MCCULLOCH of zijn licentiehouders rusten. Alle goodwill en intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit het gebruik van dergelijke eigendomsrechten die berusten bij MCCULLOCH, komen ten goede aan MCCULLOCH.

Deze Website, inclusief alle Materialen, worden beschermd door auteursrecht en wereldwijde copyrightwetten en verdragsbepalingen. U gaat ermee akkoord dat u zich houdt aan alle wereldwijde copyrightwetten als u gebruikmaakt van deze Website, inclusief alle Materialen, en dat u voorkomt dat Materialen ongeautoriseerd worden gekopieerd. MCCULLOCH verleent aan u geen nadrukkelijke of impliciete rechten onder wet- of regelgeving voor patenten, ontwerpen, handelsmerken, auteursrechten of wetgeving inzake handelsgeheimen.

Merk op dat informatie, ongevraagd toegestuurde suggesties, ideeën of andere inzendingen als niet-vertrouwelijk en algemeen worden beschouwd. Door het insturen van informatie of materiaal, behalve in een verklaring met patentinformatie, zoals beschreven in het McCulloch 'Beleid met betrekking tot overweging van ongevraagd toegestuurde ideeën', verleent u MCCULLOCH een onbeperkte, royaltyvrije, onherroepbare en wereldwijde licentie voor gebruik, reproductie, weergave, uitvoering, aanpassing, verzending en distributie van deze materialen of informatie en u gaat er ook mee akkoord dat MCCULLOCH vrij is om eventuele ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die u ons voor welk doel ook toestuurt.

Software

Software (de 'Software') die vanaf deze website beschikbaar is om te downloaden, is afkomstig van MCCULLOCH en/of zijn leveranciers en daarop is de bescherming van copyright (auteursrechten) van toepassing.

Het gebruik van de Software valt onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, voor zover aanwezig, die bij de Software wordt geleverd ('Licentieovereenkomst'). Tenzij anders blijkt uit de licentieovereenkomst wordt de software alleen voor eindgebruikers als download ter beschikking gesteld. Elke reproductie of distributie van de software die niet in overeenstemming met de licentieovereenkomst is, kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR/OP EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF DISTRIBUTIE NADRUKKELIJK VERBODEN.

OP DE SOFTWARE WORDT ALLEEN GARANTIE GEGEVEN, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING, VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. BEHALVE VOOR ZOVER GARANTIE IS GEGEVEN IN DE LICENTIEOVEREENKOMST, WIJST MCCULLOCH ELKE GARANTIE EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

Andere websites

Voor uw gemak kan de Website koppelingen naar websites op internet bevatten die het eigendom zijn van, en worden gepubliceerd en onderhouden door derden. MCCULLOCH doet niets om de inhoud van websites van derden te controleren of te evalueren noch is MCCULLOCH verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van deze websites van derden.

Externe koppelingen naar de Website

All links to the Site must be approved in writing by MCCULLOCH, except that MCCULLOCH consents to links in which: (i) the link is a text-only link containing only the name "MCCULLOCH" and does not contain any of MCCULLOCH or its licensor's proprietary trademarks; (ii) the link "points" only to www.McCulloch.com and not to deeper pages; (iii) the link, when activated by a user, displays that page full-screen in a fully operable and navigable browser window and not within a "frame" on the linked web Site; and (iv) the appearance, position, and other aspects of the link may neither create the false appearance that an entity or its activities or products are associated with or sponsored by MCCULLOCH nor be such as to damage or dilute the goodwill associated with the name and trademarks of MCCULLOCH or its Affiliates. MCCULLOCH behoudt zich het recht voor deze toestemming voor koppelingen op elk moment naar eigen inzicht in te trekken.

Uitsluiting van impliciete garantie

Hoewel er met veel zorg is geprobeerd de informatie nauwkeurig te houden en deze website altijd beschikbaar te houden, neemt MCCULLOCH hier geen verantwoordelijkheid voor. DE MATERIALEN KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN EN TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. MCCULLOCH BIEDT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE MATERIALEN OF DE BETROUWBAARHEID VAN ADVIES, MENINGEN, VERKLARINGEN OF ANDERE INFORMATIE DIE VIA DE WEBSITE WORDT WEERGEGEVEN OF VERSPREID. U ACCEPTEERT DAT WANNEER WORDT VERTROUWD OP DERGELIJKE MENINGEN, ADVIES, VERKLARINGEN, MEMO’S OF INFORMATIE, DIT VOLLEDIG VOOR EIGEN RISICO IS. ALLE INHOUD WORDT GELEVERD 'AS IS' EN 'AS AVAILABLE'. MCCULLOCH WIJST NADRUKKELIJK ELKE VERKLARING OF GARANTIE AF, IN WELKE VORM DAN OOK, NADRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. MCCULLOCH GEEFT GEEN GARANTIE VOOR OF VERKLARINGEN OVER DE BEVEILIGING VAN DEZE WEBSITE. U ACCEPTEERT DAT ALLE INFORMATIE DIE WORDT VERZONDEN KAN WORDEN ONDERSCHEPT. MCCULLOCH GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE WEBSITE OF DE SERVERS DIE DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR MAKEN OF ELEKTRONISCHE MELDINGEN DIE DOOR MCCULLOCH ZIJN VERZONDEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. DERGELIJKE VERKLARINGEN, GARANTIES EN CONDITIES ZIJN UITGESLOTEN, BEHALVE IN DIE MATE DAT DE WET DE UITSLUITING ERVAN VERBIEDT. DEZE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIE IS OOK VAN TOEPASSING OP WEBSITES VAN DERDEN. Informatie die op de website wordt gepubliceerd, kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, diensten, etc. van MCCULLOCH die niet zijn aangekondigd of beschikbaar zijn in uw land. De nauwkeurigheid van dergelijke informatie kan niet worden gegarandeerd, vooral omdat deze informatie onderhevig is aan veranderingen, specifieke vereisten of beschikbaarheid, en dergelijke verwijzingen impliceren niet dat MCCULLOCH van plan is deze producten, diensten, etc. in uw land aan te bieden. Neem contact op met uw lokale dealer voor alle informatie over de producten, diensten, etc. die voor u beschikbaar zijn en die u kunt bestellen. MCCULLOCH behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht en op elk moment, zonder kennisgeving vooraf, producten, diensten, etc. te wijzigen, aan te passen, toe te voegen en/of terug te trekken.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL IS MCCULLOCH AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF EN ZONDER ENIGE BEPERKING SCHADE DOOR VERLIES VAN WERK, CONTRACTEN, WINST, DATA, INFORMATIE OF BEDRIJFSONDERBREKING) ALS GEVOLG VAN, ONTSTAAN UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN, BUITEN OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN, ZELFS ALS MCCULLOCH IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN AANVULLING OP DE VOORWAARDEN DIE HIERIN WORDEN GESTELD IS MCCULLOCH IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, OMISSIES OF ANDERE DEFECTEN, OF HET NIET TIJDIG PLAATSEN VAN, OF GEBREK AAN AUTHENTICITEIT VAN INFORMATIE OP DEZE WEBSITE. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS OOK VAN TOEPASSING OP WEBSITES VAN DERDEN.

Rechterlijke bevoegdheid

Deze Website wordt verzorgd, bewerkt en beheerd door MCCULLOCH vanuit het kantoor in Zweden. MCCULLOCH verklaart niet dat de materialen op deze Website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten Zweden. Toegang tot de Website vanuit landen waar de inhoud van de Website illegaal is, is niet toegestaan. Als u toegang tot deze Website vanuit locaties buiten Zweden hebt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke wet- en regelgeving. Deze overeenkomst valt onder de wet- en regelgeving van het Koninkrijk Zweden, zonder inachtneming van eventuele bepalingen met betrekking tot wetsconflicten. De districtsrechtbank van Stockholm heeft de exclusieve bevoegdheid om in eerste aanleg kennis te nemen van elk geschil dat uit deze overeenkomst ontstaat dan wel voortvloeit.

Dit is voor het laatst bijgewerkt op 23/05/18.

Terms of use

McCulloch appreciates your interest in the company and its products. We request and strongly encourage you to carefully read these Terms of use before using the Site. By using the Site you agree to be bound by the Terms.

General

This website, and any sub-sites thereof, (together the "Site") is published and maintained by Husqvarna AB (publ)/MCCULLOCH or its group companies, subsidiaries or branch offices (together MCCULLOCH). Your use of the Site is subject to a legally binding agreement between you and MCCULLOCH (the “Agreement”). The following are the terms of the Agreement (the “Terms”). By using the Site you acknowledge that you have read, understood and agreed to the Terms and all related documents. It is important that you read them carefully. If you do not agree to the Terms and all related documents, you are not allowed to use the Site.

License

Subject to the Terms set forth in this Agreement, MCCULLOCH grants you a non-exclusive, non-transferable, limited right to access, use and display this Site and the materials thereon. You agree not to interrupt or attempt to interrupt the operation of the Site in any way. MCCULLOCH authorizes you to view and download the information ("Materials") on the Site only for your personal, non-commercial use, unless otherwise expressly stated in the Husqvarna Social Media Newsroom. This authorization is not a transfer of title in the Materials and copies of the Materials and is subject to the following restrictions: 1) you must retain, on all copies of the Materials downloaded, all copyright and other proprietary notices contained in the Materials; 2) you may not modify the Materials in any way or reproduce or publicly display, perform, or distribute or otherwise use or communicate them for any public or commercial purpose; and 3) you must not transfer the Materials to any other person unless you give them notice of, and they agree to accept, the obligations arising under these Terms. You agree to abide by all additional restrictions displayed on the Site as it may be updated from time to time.

User warranties

You represent and warrant that you will use the Site in compliance with these Terms including the laws and provisions under this Agreement and to comply with all existing and future Site policies and rules. You agree that you will not use the Site to: (a) transmit spam or unsolicited communications; (b) pretend to be MCCULLOCH or someone else or allow a third party to pretend to be you; (c) forge headers or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of any content transmitted through the Site; (d) misrepresent your affiliation with a person or entity; (e) act in a manner that negatively affects other users' ability to use the Site; (f) engage in activities that would violate any applicable law, (g) post or transmit any material which violates or infringes in any way upon the rights of others or which is unlawful, abusive, defamatory, vulgar or otherwise objectionable or which contains any advertising or solicitation with respect to products or services or (h) collect or store personal data about other users unless specifically authorized by such users.

Privacy

Information about MCCULLOCH’s privacy practices and collection and treatment of personal information can be found in MCCULLOCH’s Privacy Policy. You agree to your data and personal information being used in accordance with MCCULLOCH’s Privacy Policy.

Changes

MCCULLOCH reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add or remove any portion of this Agreement in whole or in part, at any time and without giving prior notice. Changes in this Agreement will be effective when posted on the Site. Your continued use of the Site after any change to this Agreement is posted will be considered acceptance of those changes.

Intellectual Property rights

You acknowledge and agree that all intellectual property rights (including, but not limited to, copyright, patents, know-how, confidential information, database rights, and rights in trademarks and designs whether registered or unregistered) in the Site are vested in MCCULLOCH or its licensors. All goodwill and intellectual property rights arising through the use of such intellectual property rights vested in MCCULLOCH shall inure to MCCULLOCH. This Site, including all Materials, is copyrighted and protected by worldwide copyright laws and treaty provisions. You agree to comply with all copyright laws worldwide in your use of this Site, including all Material, and to prevent any unauthorized copying of the Materials. MCCULLOCH does not grant any express or implied right to you under any patents, designs, trademarks, copyrights or trade secret legislation. You acknowledge and agree that you will not, and nothing in these Terms gives you the right to, use MCCULLOCH trade marks, trade names, service marks, logos, domain names or other distinctive brand features other than as expressly stated in the MCCULLOCH’s Trade Mark List. Please note that any information, unsolicited suggestions, ideas or other submissions will be deemed not to be confidential and to be non-proprietary. By sending any information or material, except in a Patent Information Declaration as described in the Husqvarna Policy Regarding Consideration of Unsolicited Ideas, you grant MCCULLOCH an unrestricted, royalty-free, irrevocable and world-wide license to use, reproduce, display, perform, modify, transmit and distribute those materials or information, and you also agree that MCCULLOCH is free to use any ideas, concepts, know-how or techniques that you send us for any purpose. For more information, please see the Husqvarna Policy Regarding Consideration of Unsolicited Ideas.

Software

Any software that may be available to download from this web site (the “Software”) is the copyrighted work of MCCULLOCH and/or its suppliers.

Use of the Software is governed by the terms of the end user license agreement, if any, which accompanies or is included with the Software (”License Agreement”). Unless otherwise follows from the License Agreement the Software is made available for downloading solely for use by end users. Any reproduction or redistribution of the Software not in accordance with the License Agreement may result in civil and criminal penalties.

WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, COPYING OR REPRODUCTION OF THE SOFTWARE TO ANY OTHER SERVER OR LOCATION FOR FURTHER REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION IS EXPRESSLY PROHIBITED.

THE SOFTWARE IS WARRANTED, IF AT ALL, ONLY ACCORDING TO THE TERMS OF THE LICENSE AGREEMENT. EXCEPT AS WARRANTED IN THE LICENSE AGREEMENT, MCCULLOCH HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THE SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT.

Other websites

For your convenience, the Site may include links to sites on the Internet that are owned, published and maintained by third parties. MCCULLOCH does not undertake to monitor or review such Third Party Site Content nor is MCCULLOCH responsible for the accuracy or reliability of any such third party web sites.

External links to the Site

All links to the Site must be approved in writing by MCCULLOCH, except that MCCULLOCH consents to links in which: (i) the link is a text-only link containing only the name " MCCULLOCH" and does not contain any of MCCULLOCH or its licensor's proprietary trademarks; (ii) the link "points" only to www.husqvarna.com and not to deeper pages; (iii) the link, when activated by a user, displays that page full-screen in a fully operable and navigable browser window and not within a "frame" on the linked web Site; and (iv) the appearance, position, and other aspects of the link may neither create the false appearance that an entity or its activities or products are associated with or sponsored by MCCULLOCH nor be such as to damage or dilute the goodwill associated with the name and trademarks of MCCULLOCH or its Affiliates. MCCULLOCH reserves the right to revoke this consent to link at any time at its sole discretion.

Exclusion of implied warranties

Although care has been taken to ensure the accuracy of the information on and the continued availability of this Site, MCCULLOCH assumes no responsibility therefore. THE MATERIALS MAY CONTAIN INACCURACIES AND TYPOGRAPHICAL ERRORS. MCCULLOCH DOES NOT WARRANT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE MATERIALS OR THE RELIABILITY OF ANY ADVICE, OPINION, STATEMENT OR OTHER INFORMATION DISPLAYED OR DISTRIBUTED THROUGH THE SITE. YOU ACKNOWLEDGE THAT ANY RELIANCE ON ANY SUCH OPINION, ADVICE, STATEMENT, MEMORANDUM, OR INFORMATION SHALL BE AT YOUR SOLE RISK. ALL CONTENT IS PROVIDED "AS IS" AND "AS AVAILABLE". MCCULLOCH EXPRESSLY DISCLAIMS ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, OR AS TO THE OPERATION OF THIS SITE OR THE CONTENT. MCCULLOCH DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS AS TO THE SECURITY OF THIS WEBSITE. YOU ACKNOWLEDGE ANY INFORMATION SENT MAY BE INTERCEPTED. MCCULLOCH DOES NOT WARRANT THAT THE WEBSITE OR THE SERVERS WHICH MAKE THIS SITE AVAILABLE OR ELECTRONIC COMMUNICATIONS SENT BY MCCULLOCH ARE FREE FROM VIRUSES OR ANY OTHER HARMFUL ELEMENTS. ALL SUCH REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND CONDITIONS ARE EXCLUDED EXCEPT TO THE EXTENT THAT LAW PROHIBITS THEIR EXCLUSION. THIS EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES SHALL ALSO APPLY IN REGARDS TO ANY THIRD PARTY SITE.

Information that is published on the web site may contain references or cross references to MCCULLOCH products, services etc. that are not announced or available in your country. The accuracy of such information cannot be guaranteed, particularly since this information is subject to change, specific requirements or availability and such references do not imply that MCCULLOCH intends to announce such products, services etc. in your country. Contact your local dealer for complete details regarding the products, services etc. which may be available to you and for ordering. MCCULLOCH reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add and/or withdraw any product, service etc. at any time and without giving prior notice.

Limitation of liability

IN NO EVENT SHALL MCCULLOCH BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, SPECIAL OR INCIDENTAL DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS, CONTRACT, REVENUE, DATA, INFORMATION OR BUSINESS INTERRUPTION) RESULTING FROM, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF, OR INABILITY TO USE THIS SITE OR THE CONTENT OR OUT OF OR IN CONNECTION WITH THESE TERMS, EVEN IF MCCULLOCH HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN ADDITION TO THE TERMS SET FORTH HEREIN, IN NO EVENT SHALL MCCULLOCH BE LIABLE FOR ANY ERRORS, INACCURACIES, OMISSIONS OR OTHER DEFECTS OR UNTIMELINESS OR UNAUTHENTICITY OF ANY INFORMATION CONTAINED IN THIS SITE. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL ALSO APPLY IN REGARDS TO ANY THIRD PARTY SITE.

Jurisdiction Statement

This Site is controlled, operated and administered by MCCULLOCH from its offices in Sweden. MCCULLOCH makes no representation that materials at this Site are appropriate or available for use at other locations outside of Sweden. Accessing the Site from territories where their contents of the Site are illegal is prohibited. If you access this Site from locations outside of Sweden, you are responsible for compliance with all local laws. The laws of the Kingdom of Sweden shall govern this Agreement, without giving effect to its conflict of laws provisions. The Stockholm District Court shall have exclusive jurisdiction in the first instance on any dispute arising from this Agreement.

This has been updated last 09/03/11.