Deklaracja zgodnie z Artykułem 33 Rozporządzenia REACH

REACH ("Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów") to obowiązujące w Unii Europejskiej ramowe przepisy dotyczące chemikaliów obowiązujące od 1 czerwca 2007 roku.

Artykuł 33, Przekazywanie informacji na temat występowania substancji chemicznych w wyrobach

Grupa Husqvarna udziela następujących informacji na temat substancji chemicznych określonych przez Europejską Agencję Chemikaliów jako kandydujące do włączenia do załącznika XIV Rozporządzenia REACH (tzw. lista kandydacka) występujących w wyrobach w stężeniu powyżej 0,1% wagowo.

Deklaracja zgodnie z Artykułem 33 Rozporządzenia REACH