Podmienky používania

Vitajte na webových stránkach spoločnosti Husqvarna AB (publ). Husqvarna AB si váži váš záujem o výrobky značky McCulloch. Predtým, než začnete tieto Stránky používať, prečítajte si, prosím, pozorne Podmienky používania. Používaním Stránok vyjadrujete svoj súhlas s týmito Podmienkami.

Všeobecné ustanovenia

Tieto webové stránky a všetky podstránky (spoločne ďalej len "Stránky") sú publikované a spravované spoločnosťou Husqvarna AB (publ) /MCCULLOCH alebo spoločnosťami patriacimi do ich skupiny, ich dcérskymi spoločnosťami alebo organizačnými zložkami (spoločne ďalej len ako "MCCULLOCH"). Vaše používanie Stránok podlieha právne záväznej zmluve uzatvorenej medzi vami a MCCULLOCH (ďalej len "Zmluva"). Ďalej sú uvedené podmienky zmluvy ("Zmluvné podmienky"). Používaním Stránok potvrdzujete, že ste si prečítali, pochopili a súhlasíte so Zmluvnými podmienkami a so všetkými súvisiacimi dokumentmi. Je dôležité, aby ste si ich pozorne prečítali. Ak so Zmluvnými podmienkami a s ktorýmkoľvek zo súvisiacich dokumentov nesúhlasíte, nesmiete Stránky používať.

Licencie

S výhradou podmienok stanovených v tejto Zmluve vám MCCULLOCH udeľuje nevýhradné, neprevoditeľné a obmedzené právo na prístup, používanie a zobrazovanie týchto Stránok a materiálov na nich publikovaných. Súhlasíte s tým, že žiadnym spôsobom nenarušíte ani sa nepokúsite narušiť prevádzkovania týchto Stránok. MCCULLOCH vás oprávňuje na prezeranie a sťahovanie informácií ("Materiály") z týchto Stránok iba pre osobné, nekomerčné použitie, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak v MCCULLOCH Social Media Newsroom. Toto oprávnenie nezakladá nárok na vznik vlastníckeho práva na Materiály a kópie Materiálov a podlieha nasledujúcim obmedzeniam: 1) na všetkých kópiách stiahnutých Materiálov musia byť zachované všetky informácie o autorských právach a ďalších vlastníckych právach obsiahnutých v týchto Materiáloch; 2) Materiály nesmú byť akýmkoľvek spôsobom upravené alebo reprodukované alebo verejne vystavované, predvádzané, rozširované ani inak používané alebo využívané na akékoľvek verejné alebo komerčné účely; 3) Materiály nesmú byť odovzdané inej osobe, ak táto osoba nebola oboznámená s povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvných podmienok. Potvrdzujete, že budete viazaní všetkými dodatočnými obmedzeniami publikovanými na Stránkach, ktoré môžu byť aktualizované.

Zodpovednosť užívateľa

Týmto prehlasujete a zaručujete, že budete využívať Stránky v súlade s týmito Podmienkami, vrátane zákonov a ustanovení tejto Zmluvy a že budete dodržiavať všetky existujúce i budúce zásady a pravidlá Stránok. Súhlasíte s tým, že nebudete Stránky využívať k nasledujúcim činnostiam: (a) šíriť spam alebo iné nevyžiadané správy; (b) vydávať sa za zástupcu MCCULLOCH alebo niekoho iného alebo dovoliť tretej strane, aby sa vydávala za vás; (c) skresľovať svoje spojenie s inými fyzickými alebo právnickými osobami; (d) konať spôsobom, ktorý môže negatívne ovplyvniť využitie Stránok inými používateľmi; (e) falšovať hlavičky alebo inak manipulovať s identifikačnými prvkami s cieľom zakryť pôvod obsahu prenášaného prostredníctvom Stránok; (f) zverejniť alebo odovzdať inej osobe akýkoľvek materiál, ktorý porušuje alebo narušuje práva iných osôb alebo ktorý je nezákonný, hanlivý, vulgárny alebo inak nežiadúci alebo obsahuje reklamu alebo ponuku výrobkov alebo služieb; (g) zhromažďovať alebo ukladať osobné údaje o iných užívateľoch, ak tak nerobíte s ich súhlasom; (h) zúčastniť sa aktivít, ktoré porušujú platné zákony. Ochrana osobných údajov

Informácie o Zásadách ochrany osobných údajov MCCULLOCH a o zhromažďovaní, uchovávaní a spracovaní osobných údajov nájdete pod odkazom Ochrana osobných údajov. Súhlasíte s tým, že vaše údaje a osobné informácie budú používané v zhode so Zásadami ochrany osobných údajov MCCULLOCH.

Zmeny na webových stránkach

MCCULLOCH si vyhradzuje právo podľa svojho vlastného uváženia zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť akúkoľvek časť tejto Zmluvy úplne alebo čiastočne, kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny v tejto Zmluve nadobudnú platnosť v okamihu ich zverejnenia na Stránkach. Vaše ďalšie používanie týchto Stránok po každej zmene tejto Zmluvy bude považované za váš súhlas s týmito zmenami.

Práva duševného vlastníctva

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetky práva duševného vlastníctva, vrátane, ale nielen, autorských práv, patentov, know-how, dôverných informácií, práv k databázam, práv k ochranným známkam a priemyselným vzorom, či už registrovaným alebo neregistrovaným, na týchto Stránkach sú nescudziteľnými právami MCCULLOCH alebo jeho licenčných partnerov. Dobrá povesť a práva duševného vlastníctva vyplývajúce z použitia týchto práv duševného vlastníctva sú výhradným vlastníctvom MCCULLOCH.

Stránky vrátane všetkých Materiálov sú celosvetovo chránené autorskými právami a Zmluvnými podmienkami. Súhlasíte s tým, že budete používať tieto Stránky vrátane všetkých Materiálov v súlade so všetkými zákonmi o autorských právach, aby sa zabránilo ich neoprávnenému kopírovaniu. MCCULLOCH neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné práva na použitie patentov, priemyselných vzorov, ochranných známok, autorských práv alebo predpisov na ochranu obchodného tajomstva.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nebudete používať ochranné známky, obchodné názvy, značky služieb, logá, názvy domén alebo iné význačné črty značky MCCULLOCH inak, než ako je výslovne uvedené v Zmluvných podmienkach a v zozname ochranných obchodných značiek MCCULLOCH , uvedenom na Stránkach (odkaz Ochranné známky).

Vezmite, prosím, na vedomie, že žiadne informácie, nevyžiadané návrhy, nápady alebo iné písomné ponuky nebudú považované za dôverné alebo chránené autorskými právami a/alebo ďalšími vlastníckymi právami.

Zaslaním informácií či materiálov, s výnimkou Čestného vyhlásenia k patentu, v súlade so Zásadami MCCULLOCH týkajúcimi sa nakladania s nevyžiadanými informáciami, udeľujete MCCULLOCH neobmedzený, bezplatný, nevratný a celosvetový súhlas na použitie, reprodukciu, zobrazovanie, predvádzanie, úprav, prenos a šírenie týchto materiálov alebo informácií, a tiež súhlasíte s tým, že MCCULLOCH môže použiť ľubovoľné nápady, koncepty, know-how alebo metódy, ktoré nám pošlete za ľubovoľným účelom.

Software

Akýkoľvek softvér, ktorý môže byť k dispozícii na stiahnutie na týchto webových stránkach ("Softvér"), je chránený autorskými právami MCCULLOCH alebo jeho dodávateľov.

Použitie tohto Softvéru sa riadi podmienkami Licenčnej zmluvy s koncovým užívateľom, ak existuje, ktorá je priložená k Softvéru ("Licenčná zmluva") alebo ju Softvér obsahuje. Ak nevyplýva z Licenčnej zmluvy inak, je Softvér určený na stiahnutie iba koncovými užívateľmi. Akékoľvek kopírovanie alebo šírenie Softvéru v rozpore s Licenčnou zmluvou môže viesť k postihu podľa občianskeho alebo trestného práva.

BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO JE KOPÍROVANIE ALEBO REPRODUKCIA SOFTVÉRU NA AKÝKOĽVEK INÝ SERVER ALEBO MIESTO S CIEĽOM ĎALŠEJ REPRODUKCIE ALEBO OPAKOVANÉHO ŠÍRENIA VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ.

NA SOFTWARE JE POSKYTOVANÁ ZÁRUKA LEN V SÚLADE S PODMIENKAMI UVEDENÝMI V LICENČNEJ ZMLUVE. OKREM ZÁRUK UVEDENÝCH V LICENČNEJ ZMLUVE MCCULLOCH NEPOSKYTUJE ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY NA SOFTVÉR VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK A NEZODPOVEDÁ ZA SPLNENIE PODMIENOK JEHO PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, EXISTENCIU PRÁVNEHO NÁROKU ANI ZA AKÉKOĽVEK PORUŠOVANIE PRÁV S NÍM SPOJENÝCH.

Webové stránky tretích strán

Pre vaše pohodlie môžu Stránky obsahovať odkazy na internetové stránky, ktoré vlastnia, publikujú a spravujú Tretie strany. MCCULLOCH sa nezaväzuje monitorovať alebo kontrolovať obsah takýchto webových stránok a ani nenesie zodpovednosť za presnosť alebo spoľahlivosť informácií na webových stránkach Tretích strán.

Externé odkazy na stránky

Všetky odkazy na Stránky musia byť písomne schválené MCCULLOCH, s výnimkou nasledujúceho: (i) odkaz je len textový odkaz, ktorý obsahuje len názov "MCCULLOCH" a neobsahuje žiadne registrované ochranné známky MCCULLOCH alebo ich licenčných partnerov; (ii) odkaz "smeruje" iba na adresu ww.MCCULLOCH.com a nie na jej podstránky; (iii) odkaz po aktivovaní užívateľom zobrazí túto stránku na celej obrazovke v plne funkčnom okne prehliadača a nie v rámčeku na prepojené webovej stránke; (iv) vzhľad, umiestnenie a ďalšie aspekty odkazu nesmú budiť falošný dojem, že subjekt alebo jeho aktivity či produkty sú spojené s MCCULLOCH alebo sú sponzorované MCCULLOCH a nesmú poškodzovať alebo oslabovať dobré meno MCCULLOCH alebo jeho pridružených spoločností a ich ochranné známky. MCCULLOCH si vyhradzuje právo odvolať tento súhlas s odkazom kedykoľvek na základe vlastného uváženia.

Vylúčenie implikovaných záruk

Hoci MCCULLOCH venuje veľkú pozornosť obsahu a funkčnosti Stránok s cieľom zabezpečiť dostupnosť a presnosť uvádzaných informácií, neposkytuje žiadnu záruku na dostupnosť, presnosť, aktuálnosť a úplnosť týchto informácií.

MATERIÁLY MÔŽU OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI A TYPOGRAFICKÉ CHYBY. MCCULLOCH NEZODPOVEDÁ ZA PRESNOSŤ ALEBO ÚPLNOSŤ MATERIÁLOV ALEBO ZA DÔVERYHODNOSŤ AKÝCHKOĽVEK RÁD, NÁZOROV, VYHLÁSENÍ ALEBO INÝCH INFORMÁCIÍ ZOBRAZENÝCH ALEBO ŠÍRENÝCH PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO STRÁNOK.

VEZMITE, PROSÍM, NA VEDOMIE, ŽE STANOVISKÁ, RADY, VYHLÁSENIA, POZNÁMKY ALEBO INFORMÁCIE UVEREJNENÉ NA STRÁNKACH MCCULLOCH MÔŽETE POUŽÍVAŤ LEN NA SVOJE VLASTNÉ RIZIKO. VŠETOK OBSAH SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE" A "AKO JE K DISPOZÍCII".

MCCULLOCH NEUZNÁVA AKÉKOĽVEK ZISTENIA ALEBO ZÁRUKY, VYSLOVENÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL, ZÁRUK NEPORUŠENIA PRÁV TRETÍCH STRÁN ALEBO VLASTNÍCKYCH PRÁV ALEBO PRÁV NA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, ALEBO KTORÉ SA TÝKAJÚ PREVÁDZKOVANIA STRÁNOK A ICH OBSAHU.

MCCULLOCH NEZODPOVEDÁ ZA BEZPEČNOSŤ TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK. POTVRDZUJETE, ŽE STE SI VEDOMÍ, ŽE VŠETKY ZASLANÉ INFORMÁCIE MÔŽU BYŤ ZACHYTENÉ A POUŽITÉ NEOPRÁVNENOU TREŤOU STRANOU. MCCULLOCH NEZODPOVEDÁ ZA TO, ŽE TIETO WEBOVÉ STRÁNKY ALEBO SERVERY, NA KTORÝCH SÚ PREVÁDZKOVANÉ, ALEBO ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA ZASIELANÁ MCCULLOCH NEOBSAHUJÚ VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ PRVKY.

VŠETKY TAKÉTO VYHLÁSENIA, ZÁRUKY A PODMIENKY SÚ VYLÚČENÉ V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM. TOTO VYLÚČENIE IMPLICITNÝCH ZÁRUK SA VZŤAHUJE TIEŽ NA STRÁNKY TRETÍCH STRÁN.

Informácie publikované na týchto webových stránkach môžu obsahovať odkazy alebo krížové odkazy na produkty a služby MCCULLOCH, apod., ktoré nie sú uvedené na trh alebo nie sú dostupné vo vašej krajine. Presnosť týchto informácií nie je možné zaručiť, najmä preto, že tieto informácie podliehajú aktualizácii, špecifickým požiadavkám alebo dostupnosti výrobkov a služieb. Tieto odkazy neznamenajú, že MCCULLOCH zamýšľa takéto výrobky alebo služby apod. uviesť na trh vo vašej krajine. MCCULLOCH si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia, meniť, upravovať, pridávať alebo stiahnuť z trhu akýkoľvek produkt, službu, apod. kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Kontaktujte, prosím, svojho miestneho predajcu, ktorý vám poskytne kompletné informácie týkajúce sa výrobkov, služieb, apod.

Obmedzenie zodpovednosti

MCCULLOCH V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, REPRESÍVNE, MIMORIADNE ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY (VRÁTANE, OKREM INÉHO, STRATY UŠLÉHO ZÁROBKU, KONTRAKTU, PRÍJMOV, DAT, INFORMÁCIÍ ALEBO PRERUŠENIE OBCHODNEJ ČINNOSTI), VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽITÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽIŤ TIETO STRÁNKY ALEBO ICH OBSAH ALEBO VYPLÝVAJÚCE Z TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK ALEBO V SÚVISLOSTI S PODMIENKAMI, A TO I V PRÍPADOCH, KEDY MCCULLOCH BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. OKREM TU UVEDENÝCH PODMIENOK MCCULLOCH NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, NEPRESNOSTI, OPOMENUTIA ALEBO INÉ CHYBY ALEBO NEAKTUÁLNOSŤ ALEBO NEAUTENTIČNOSŤ AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH NA TÝCHTO STRÁNKACH. TOTO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY SA TÝKA AJ NA STRÁNOK TRETÍCH STRÁN.

Vyhlásenie o jurisdikcii

Stránky sú riadené, prevádzkované a spravované MCCULLOCH z jeho sídla vo Švédsku. MCCULLOCH nezaručuje, že materiály na týchto Stránkach budú vhodné alebo dostupné pre použitie mimo Švédsko. Prístup na Stránky z územia, kde je obsah týchto stránok nezákonný, je zakázaný. Ak máte prístup na tieto stránky z miest mimo Švédska, ste zodpovední za dodržiavanie všetkých miestnych zákonov. Táto zmluva sa riadi zákonmi Švédskeho kráľovstva bez toho, aby sa aplikovali príslušné kolízne normy. Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy bude riešiť v prvej inštancii výhradne Štokholmský okresný súd.

Tieto informácie boli naposledy aktualizované 09/03/11.

Copyright © Husqvarna Group 2009. Všetky práva vyhradené