International België (nl) Belgique (fr) Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Polska Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) Slovenija Slovensko Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Všeobecné informácie

Nižšie sú uvedené odpovede na najčastejšie otázky, na ktoré odpovedá tím zákazníckej podpory spoločnosti McCulloch.

Ako uskladňovať palivo?

1. Nikdy neskladujte kanister s palivom ani stroj na mieste s otvoreným ohňom, iskrami alebo zapaľovacími plamienkami, ktoré sa nachádzajú napríklad v kotloch, ohrievačoch na vodu alebo iných zariadeniach.

2. Používajte iba schválenú nádobu určenú na benzín.

3. Nikdy neskladujte nádobu s plynom vnútri vozidla alebo na vlečke nákladného vozidla s plastovou podlahou.

4. Pri plnení umiestnite nádobu vždy na zem, mimo automobilu.

Moje dvojtaktné zariadenie sa naštartuje a zastaví, prečo?

Existuje veľa rôznych faktorov, ktoré môžu byť príčinou.

1. Staré palivo, vymeňte palivo za nové.

2. Karburátor vyžaduje opravu, kontaktujte predajcu na zabezpečenie opravy.

3. Poškodený prívod paliva alebo palivový filter, kontaktujte predajcu na zabezpečenie opravy.

4. Zanesená alebo poškodená zapaľovacia sviečka, nahraďte ju správnym typom zapaľovacej sviečky.

Ak tieto kroky nepomôžu vyriešiť problém, kontaktujte miestne autorizované servisné stredisko .

Ako správne zmiešať dvojtaktný olej a benzín?

Informácie týkajúce sa správnych bezpečnostných opatrení pri manipulácii s palivom nájdete v návode na obsluhu.

Tipy na správne zmiešavanie paliva:

 • Vždy miešajte benzín a olej v čistej nádobe vhodnej pre palivo.
 • Vždy najskôr nalejte polovičné množstvo benzínu, ktoré sa má použiť, potom pridajte celé množstvo oleja, premiešajte (potraste) zmes paliva a pridajte zvyšné množstvo benzínu.
 • Nepripravujte viac ako jednomesačnú dávku paliva.
 • Pred naplnením palivovej nádrže stroja zmes dôkladne premiešajte (potraste).
 • Pri zmiešavaní používajte správny pomer stanovený výrobcom.

Motor sa zastaví, stratí výkon alebo je ťažké ho naštartovať (štvortaktný)

Zastavenie motora môže byť výsledok rôznych príčin od bežnej chyby prevádzky až po chybu motora.

 • Palivo: Skontrolujte a uistite sa, že sa v kosačke neminulo palivo.

 • Olej: Niektoré motory disponujú funkciou vypnutia v prípade nízkej hladiny oleja, aby sa zabránilo poškodeniu motora, ak je hladina oleja príliš nízka. Skontrolujte hladinu oleja a doplňte olej po značku Full (Plné), ak mierka ukazuje nízku hladinu oleja. Motor nepracuje pri plných otáčkach: Pri spustení a počas používania kosiaceho zariadenia musí motor pracovať s použitím maximálnych otáčok. Zabezpečíte tak, že motor bude pracovať s použitím určeného rozsahu otáčok za minútu a produkovať dostatočný výkon potrebný na prevádzku kosiaceho zariadenia a pohonného systému.

 • Bežná údržba: Tabuľka údržby v návode na použitie je založená na normálnych časových intervaloch a navrhnutá tak, aby zachovala maximálnu efektivitu prevádzky vašej kosačky. Motor nebude fungovať správne alebo efektívne, ak je zablokovaný alebo znečistený vzduchový filter, zanesená zapaľovacia sviečka, kontaminované alebo staré palivo alebo zablokovaný palivový filter.

 • Kosenie príliš veľkého množstva trávy naraz: Kosenie príliš veľkého množstva vysokej trávy môže viesť k zastaveniu motora. Všeobecné pravidlo je kosiť 1/3 z celkovej výšky trávy.
Ak vám vyššie uvedené riešenia nepomohli, možno bude potrebné, aby kosačku skontroloval autorizovaný servisný predajca a vykonal správnu diagnostiku a opravu.

Moja záruka bola zamietnutá a bolo potrebné platiť za moje opravy, prečo?

V našich záručných podmienkach sa zreteľne uvádza, že ak je diel vyrobený alebo zmontovaný nesprávne (t.j. chyby materiálu alebo vyhotovenia), záruka pokryje náklady za opravu v prípade, že sú splnené určité ďalšie kritériá vrátane (okrem iného) nasledovných.

 • O nápravu musí žiadať pôvodný majiteľ produktu a musí mať pôvodný doklad o predaji s uvedeným dátumom.
 • Produkt musí byť v záručnej lehote stanovenej podľa typu používania a v záručnej lehote stanovenej v čase zakúpenia.
 • Údržba produktu bola vykonávaná v súlade s návodom na používanie.
 • Produkt nesmel byť zanedbávaný alebo používaný spôsobom, ktorý sa nezhoduje s určeným alebo schváleným účelom.
 • Záruka sa nevzťahuje na škody vyplývajúce z nesprávneho používania a zodpovednosť za tieto škody preberá zákazník.
 • Zrušenie platnosti záruky taktiež nastane, ak zákazník nemôže predložiť pôvodný doklad o kúpe, pričom náklady spojené s opravou produktu hradí zákazník.

POZRITE SI TIEŽ...