International België (nl) Belgique (fr) Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Polska Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) Slovenija Slovensko Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Smluvní podmínky

Společnost McCulloch si velmi cení vašeho zájmu o společnost a její produkty. Žádáme Vás a důrazně doporučujeme, abyste si tyto smluvní podmínky pečlivě pročetli dříve než tyto stránky začnete používat. Používáním stránek souhlasíte s tím, že jsou pro Vás jejich smluvní podmínky závazné.

Obecné

Tyto stránky a jejich dílčí odvozené stránky (dále souhrnně „Stránky“) publikuje a spravuje společnost Husqvarna AB (publ)/MCCULLOCH anebo společnosti z její skupiny, dceřiné společnosti nebo pobočky (dále souhrnně „společnost MCCULLOCH“). Používáním těchto stránek vzniká mezi vámi a společností MCCULLOCH právně závazná smlouva (dále „smlouva“). Podmínky této smlouvy (dále „podmínky”) definují následující ustanovení. Používáním těchto stránek vyjadřujete, že jste si tyto podmínky a veškeré související dokumenty přečetli, že jim rozumíte a souhlasíte s nimi. Je důležité, abyste si je pročetli opravdu pečlivě. Pokud s podmínkami a se všemi souvisejícími dokumenty nesouhlasíte, nesmíte tyto stránky používat.

Licence

Podle podmínek stanovených touto smlouvou vám společnost MCCULLOCH uděluje nevýhradní, nepřenositelná, omezená práva na přístup, používání a zobrazování těchto stránek a materiálů na nich uvedených. Souhlasíte s tím, že nepřerušíte nebo se nepokusíte jakýmkoli způsobem přerušit provoz těchto Stránek. Společnost MCCULLOCH vás opravňuje k zobrazování a stahování informací („materiálů“) z těchto Stránek pro vaše osobní, nekomerční použití, není-li výslovně uvedeno jinak v části MCCULLOCH Social Media Newsroom. Toto oprávnění neznamená převod vlastnického práva k Materiálům nebo kopírování Materiálů a podléhá následujícím omezením: 1) na všech kopiích stažených Materiálů musíte zachovat veškeré informace o autorských právech a dalších vlastnických právech obsažených v Materiálech; 2) Materiály nesmíte žádným způsobem upravovat nebo reprodukovat nebo veřejně vystavovat, používat či šířit nebo je jinak používat nebo využívat pro komunikaci za jakýmkoli veřejným nebo komerčním účelem; a 3) Materiály nesmíte předat žádné jiné osobě, aniž byste ji upozornili na povinnosti vyplývající z těchto Podmínek a dotyčná osoba s nimi souhlasila. Potvrzujete, že budete vázáni všemi doplňkovými omezeními zobrazenými na stránkách, které mohou být čas od času aktualizovány.

Uživatelské záruky

Prohlašujete a odpovídáte za to, že budete stránky používat ve shodě s těmito podmínkami včetně zákonů a ustanovení dle této smlouvy a že budete dodržovat všechny stávající i budoucí zásady a pravidla stránek. Souhlasíte s tím, že při používání Stránek nebudete: (a) přenášet nevyžádanou poštu nebo nevyžádanou komunikaci, (b) předstírat, že zastupujete společnost MCCULLOCH nebo někoho jiného nebo dovolit třetí straně, aby se vydávala za vás, (c) falšovat záhlaví nebo jinak manipulovat s identifikačními prvky s cílem zakrýt původ libovolného dokumentu přenášeného prostřednictvím stránek, (d) předstírat svůj vztah s osobou nebo subjektem, (e) jednat způsobem, který negativně ovlivní schopnost jiných uživatelů používat stránky, (f) účastnit se aktivit, které porušují platné zákony, (g) vystavovat nebo přenášet libovolný materiál, který jakýmkoli způsobem narušuje práva ostatních majitelů, nebo který je nezákonný, urážlivý, pomlouvačný, vulgární nebo jinak napadnutelný, nebo který obsahuje reklamu nebo navádění s ohledem na produkty či služby nebo (h) shromažďovat nebo ukládat osobní údaje o uživatelích, pokud vám k tomu tito uživatelé nedají výslovné svolení.

Ochrana osobních údajů

Informace o procesech ochrany osobních údajů společnosti McCulloch, o způsobu shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů a o jejich ochraně naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti McCulloch. Používáním našich stránek souhlasíte s tím , že vaše osobní údaje budou používány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti McCulloch.

Změny

Společnost MCCULLOCH si vyhrazuje právo dle svého uvážení kdykoli změnit, upravit, přidat nebo odstranit jakoukoli část této smlouvy bez předchozího upozornění. Změny této Smlouvy nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na Stránkách. Pokud budete nadále používat stránky po zveřejnění změn smlouvy, bude to považováno za vyjádření souhlasu s těmito změnami.

Práva k duševnímu vlastnictví

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerá práva k duševnímu vlastnictví (zejména autorská práva, patenty, know-how, důvěrné informace, práva k databázím a práva k ochranným známkám a vzorům, ať už registrovaným nebo neregistrovaným) na těchto stránkách jsou nezadatelným majetkem společnosti MCCULLOCH nebo jejích poskytovatelů licencí. Dobrá pověst a práva k duševnímu vlastnictví vzniklá použitím těchto práv k duševnímu vlastnictví patřících společnosti MCCULLOCH zůstávají majetkem společnosti MCCULLOCH. Tyto Stránky, včetně všech Materiálů, jsou celosvětově chráněny autorskými právy a smluvními ustanoveními. Souhlasíte s tím, že budete při používání Stránek a všech Materiálů dodržovat veškerá celosvětová autorská práva a zabráníte neoprávněnému kopírování Materiálů. Společnost MCCULLOCH vám neuděluje žádná výslovná ani předpokládaná práva týkající se jakýchkoli patentů, vzorů, ochranných známek, autorských práv nebo právních předpisů na ochranu obchodního tajemství. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že nebudete – a nic v těchto podmínkách vás neopravňuje – používat ochranné známky, obchodní názvy, značky služeb, loga, názvy domén nebo jiné význačné rysy značky MCCULLOCH jinak, než jak je výslovně uvedeno v seznamu ochranných známek společnosti MCCULLOCH. Vezměte prosím na vědomí, že žádné informace, nevyžádané návrhy, nápady či jiné zaslané informace nebudou považovány za důvěrné či podléhající vlastnickému právu. Zasláním informací či materiálů, s výjimkou prohlášení o patentech popsaného v Zásadách společnosti Husqvarna pro nakládání s nevyžádanými informacemi, udělujete společnosti MCCULLOCH neomezené, bezplatné, nevratné a celosvětové svolení k použití, reprodukci, zobrazení, předvádění, úpravám, přenosu a šíření těchto materiálů nebo informací, a také souhlasíte s tím, že společnost MCCULLOCH může použít libovolné nápady, koncepty, know-how nebo metody, které nám zašlete, k libovolnému účelu. Další informace se nacházejí v dokumentu Zásady společnosti Husqvarna pro nakládání s nevyžádanými informacemi

Software

Jakýkoli software, který může být k dispozici ke stažení na těchto webových stránkách („software“), je chráněn autorskými právy společnosti MCCULLOCH nebo jejích dodavatelů.

Použití softwaru se řídí podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem („licenční smlouva“), pokud existuje, která je přiložena k softwaru nebo ji software obsahuje. Pokud z Licenční smlouvy nevyplývá něco jiného, je Software určen ke stažení pouze koncovými uživateli. Jakákoli reprodukce nebo šíření softwaru, které nejsou ve shodě s licenční smlouvou, může mít za následek občanské nebo trestní postihy.

BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE SOFTWARU NA JAKÝKOLI JINÝ SERVER NEBO MÍSTO S CÍLEM DALŠÍ REPRODUKCE NEBO OPĚTOVNÉHO ŠÍŘENÍ.

NA SOFTWARE MŮŽE BÝT POSKYTOVÁNA ZÁRUKA POUZE NA ZÁKLADĚ PODMÍNEK V LICENČNÍ SMLOUVĚ. KROMĚ ZÁRUK UVEDENÝCH V LICENČNÍ SMLOUVĚ NEPOSKYTUJE SPOLEČNOST MCCULLOCH ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY NA SOFTWARE, VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, A NEODPOVÍDÁ ZA DODRŽENÍ PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, PRÁVNÍ TITUL, ANI ZA JAKÉKOLI PORUŠOVÁNÍ PRÁV S NÍM SPOJENÝCH.

Jiné webové stránky

Kvůli usnadnění práce mohou stránky obsahovat odkazy na internetové stránky, které vlastní, publikují a spravují třetí strany. Společnost MCCULLOCH nesleduje ani nekontroluje takový obsah na internetových stránkách třetích stran ani nenese odpovědnost za přesnost nebo spolehlivost internetových stránek třetích stran.

Externí odkazy na stránky

Veškeré odkazy na stránky musí být písemně schváleny společností MCCULLOCH s výjimkou následujících odkazů, které společnost MCCULLOCH schvaluje předem: (i) odkaz je pouze textový odkaz obsahující pouze název „MCCULLOCH“ a neobsahující žádné ochranné známky společnosti MCCULLOCH nebo jejích poskytovatelů licencí, (ii) odkaz „směřuje“ pouze na adresu www.husqvarna.com a nikoli na její podstránky, (iii) odkaz po aktivování uživatelem zobrazí tuto stránku na celé obrazovce v plně funkčním okně prohlížeče a nikoli v rámečku na propojeném webovém severu a (iv) vzhled, pozice a další aspekty odkazu nemohou vytvořit falešný dojem, že daný subjekt nebo jeho činnost či produkty jsou spojeny se společností MCCULLOCH nebo jsou jí sponzorovány, ani nepoškodí nebo neomezí dobré jméno spojené s názvem a ochrannými známkami společnosti MCCULLOCH nebo přidružených společností. Společnost MCCULLOCH si vyhrazuje právo dle svého uvážení tento souhlas s použitím odkazu kdykoli odvolat.

Vyloučení předpokládaných záruk

Přestože byla věnována velká péče zajištění přesnosti informací a trvalé dostupnosti Stránek, společnost MCCULLOCH nepřebírá v tomto ohledu žádnou odpovědnost. MATERIÁLY MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI A TYPOGRAFICKÉ CHYBY. SPOLEČNOST MCCULLOCH NEODPOVÍDÁ ZA PŘESNOST ANI ÚPLNOST MATERIÁLŮ NEBO ZA SPOLEHLIVOST JAKÝCHKOLI RAD, NÁZORŮ, PROHLÁŠENÍ NEBO JINÝCH INFORMACÍ ZOBRAZENÝCH NEBO ŠÍŘENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NA JAKÉKOLI NÁZORY, RADY, PROHLÁŠENÍ, MEMORANDA NEBO INFORMACE BUDETE SPOLÉHAT POUZE NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. VEŠKERÝ OBSAH JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ a „JAK JE K DISPOZICI“. SPOLEČNOST MCCULLOCH NEPOSKYTUJE JAKÁKOLI VYJÁDŘENÍ NEBO ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, NA ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠENÍ PRÁV ANI NA PROVOZ TĚCHTO STRÁNEK NEBO JEJICH OBSAHU. SPOLEČNOST MCCULLOCH NEODPOVÍDÁ ZA BEZPEČNOST TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE VEŠKERÉ ZASLANÉ INFORMACE MOHOU BÝT ZACHYCENY. SPOLEČNOST MCCULLOCH NEZARUČUJE, ŽE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO SERVERY, NA KTERÝCH JSOU PROVOZOVÁNY, NEBO ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE ZASÍLANÁ SPOLEČNOSTÍ MCCULLOCH NEBUDE OBSAHOVAT VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ PRVKY. VEŠKERÁ TAKOVÁ TVRZENÍ, ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST JSOU VYLOUČENY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM. VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PLATÍ TAKÉ S OHLEDEM NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN.

Informace publikované na těchto webových stránkách mohou obsahovat odkazy nebo křížové odkazy na produkty nebo služby apod. společnosti MCCULLOCH, které nejsou ve Vaší zemi uvedeny na trh nebo nejsou dostupné. Přesnost takových informací nelze zaručit, zvláště proto, že mohou být změněny, podléhat specifickým požadavkům nebo dostupnosti, a tyto odkazy nenaznačují, že společnost MCCULLOCH má v úmyslu tyto produkty, služby apod. ve Vaší zemi uvést na trh. Ohledně takových produktů, služeb apod. se obraťte na svého místního prodejce. Společnost MCCULLOCH si vyhrazuje právo dle svého uvážení měnit, upravovat, přidávat nebo stáhnout z trhu jakýkoli produkt, službu apod. kdykoli a bez předchozího upozornění.

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST MCCULLOCH NEBUDE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, PENALIZOVATELNÉ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY (VČETNĚ, MIMO JINÉ, ZTRÁTY UŠLÉHO VÝDĚLKU, KONTRAKTU, PŘÍJMŮ, DAT, INFORMACÍ NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI) ZPŮSOBENÉ, VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SPOJENÉ S POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO JEJICH OBSAHU NEBO ZPŮSOBENÉ ČI SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO PODMÍNKAMI, A TO ANI KDYBY BYLA SPOLEČNOST MCCULLOCH NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNA. KROMĚ ZDE STANOVENÝCH PODMÍNEK SPOLEČNOST MCCULLOCH ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEODPOVÍDÁ ZA CHYBY, NEPŘESNOSTI, CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI NEBO JINÉ VADY ANI ČASOVOU NESHODU NEBO NEAUTENTICITU JAKÝCHKOLI INFORMACÍ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY SE VZTAHUJE TAKÉ NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN.

Prohlášení o příslušnosti

Stránky jsou řízeny, provozovány a spravovány společností MCCULLOCH z jejího sídla ve Švédsku. Společnost MCCULLOCH nezaručuje, že materiály na těchto stránkách budou vhodné či dostupné pro použití mimo Švédsko. Používání Stránek z území, kde je obsah Stránek považován za nelegální, je zakázáno. Pokud používáte Stránky z místa ležícího mimo Švédsko, jste zodpovědní za dodržování všech místních zákonů. Tato Smlouva se řídí zákony Švédského království, aniž by se aplikovala případná kolizní ustanovení. Jakékoli spory vyplývající z této smlouvy bude řešit v první instanci výhradně Stockholmský okresní soud.

Tyto informace byly naposledy aktualizovány dne 9. 3. 2011.

TAKÉ BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT...