International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Naudojimosi sąlygos

„McCulloch“ vertina jūsų domėjimąsi bendrove ir jos gaminiais. Prieš pradedant naudoti interneto svetainę mes prašome ir labai jus skatiname atidžiai perskaityti šias naudojimo sąlygas. Naudodamiesi šia interneto svetaine jūs sutinkate laikytis šių nuostatų.

Bendra

Ši interneto svetainė ir bet kurios pavaldžios jos interneto svetainės (kartu toliau – „Svetainė") yra skelbiamos ir palaikomos „Husqvarna AB (publ)“/MCCULLOCH arba jos grupės bendrovių, padalinių arba skyrių (kartu toliau – MCCULLOCH). Jūsų naudojimasis interneto svetaine yra veiksnys, teisiškai įpareigojantis sutartimi su MCCULLOCH (toliau – „Sutartis“). Toliau pateiktos sutarties nuostatos (toliau – „Nuostatos“). Naudodamiesi interneto svetaine jūs pripažįstate, kad perskaitėte, supratote ir sutikote su nuostatomis ir kitais susijusiais dokumentais. Svarbu, kad jūs juos skaitytumėte atidžiai. Jei nesutinkate su Sąlygomis ir visais susijusiais dokumentais, jums draudžiama naudotis Svetaine.

Licencija

Atsižvelgiant į šioje Sutartyje apibrėžtas Sąlygas, MCCULLOCH suteikia jums bendrąją, neperduodamą, ribotąją teisę pasiekti, naudoti ir rodyti šią Svetainę ir joje pateiktą medžiagą. Jūs sutinkate jokiu būdu netrikdyti ar nebandyti trikdyti svetainės darbo. MCCULLOCH leidžia jums žiūrėti ir atsisiųsti informaciją (toliau – „Medžiagą“), esančią svetainėje, tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui, nebent būtų nustatyta kitaip MCCULLOCH publikacijų spaudai skiltyje. Šis leidimas nėra medžiagos ir medžiagos kopijų pavadinimų perdavimas, todėl jam taikomi šie apribojimai: 1) privalote ant visų atsisiųstos medžiagos kopijų išsaugoti visas autorių teisių ir kitas nuosavybės žymas, esančias medžiagoje; 2) jokiu būdu negalite medžiagos keisti, kopijuoti ar viešai demonstruoti, naudoti, platinti ar kitaip naudoti ar perduoti jokiais viešais ar komerciniais tikslais; 3) privalote neperduoti medžiagos jokiam kitam asmeniui, nebent perspėtumėte juos ir jie prisiimtų pareigas, kylančias iš šių nuostatų. Jūs sutinkate laikytis visų papildomų Svetainėje nurodytų apribojimų, kurie kartais gali būti atnaujinami.

Naudotojo garantijos

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad naudositės Svetaine laikydamiesi šių Sąlygų, įskaitant Sutartyje nurodytus teisės aktus ir nuostatas, ir laikysitės visų esamų ir būsimų Svetainės strategijų nuostatų ir taisyklių. Sutinkate, kad nenaudosite svetainės šiems tikslams: (a) brukalams ir nepageidaujamam turiniui platinti; (b) apsimetinėti MCCULLOCH atstovu ar kuo nors kitu, ar leisti trečiosioms šalims apsimetinėti jumis; (c) klastoti antraštes ar kitaip manipuliuoti informacija, siekiant paslėpti turinio, siunčiamo per svetainę, kilmę; (d) iškreipti jūsų sąsają su asmeniu ar subjektu; (e) veikti būdu, kuris neigiamai veiktų kitų naudotojų galimybę naudotis svetaine; (f) užsiimti veikla, pažeidžiančia įstatymus; (g) publikuoti ar perduoti medžiagą, kuriuo nors būdu pažeidžiančią kitų teises, arba kuri yra neteisėta, užgauli, šmeižikiška, vulgari ar kitaip atgrasi, arba kurioje yra gaminių ar paslaugų reklamos ar prašymų; (h) rinkti ar saugoti asmeninę informaciją apie kitus naudotojus, nebent tai leistų patys naudotojai.

Privatumas

Informācija par McCulloch privātuma praksi, par to, kā mēs vācam un apstrādājam jūsu personas datus un kā mēs aizsargājam jūsu privātumu, ir atrodama McCulloch Privātuma politikā . Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat, ka jūsu personas dati tiek izmantoti saskaņā ar McCulloch Privātuma politiku.

Keitimai

MCCULLOCH pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, koreguoti, papildyti ar pašalinti bet kurią šios Sutarties dalį (visą arba dalį), bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo. Šios sutarties pakeitimai įsigalioja juos paskelbus svetainėje. Jei paskelbus šios Sutarties pakeitimus, toliau naudosite Svetainę, tai bus laikoma jūsų sutikimu su šiais pakeitimais.

Intelektinės nuosavybės teisės

Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad visos intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant, bet neapsiribojant, autoriaus teises, patentus, praktines žinias, konfidencialumo informaciją, duomenų bazės teises ir prekės ženklus bei dizainą (registruotus arba neregistruotus) Svetainėje yra suteiktos MCCULLOCH arba jos licencijos išdavėjams. Geras vardas ir intelektinės nuosavybės teisės, kylančios dėl tokios intelektinės nuosavybės naudojimo, priklauso HUSQVARNAI. Šios svetainės, įskaitant visą medžiagą, autorių teisės yra saugomos pasauliniais autorių teisių įstatymais ir sutarčių nuostatais. Naudodami šią svetainę, įskaitant visą medžiagą, jūs sutinkate laikytis visų pasaulinių autorių teisių įstatymų ir saugoti medžiagą nuo neteisėto kopijavimo. MCCULLOCH jums nesuteikia jokių išreikštinų ar numanomų teisių į jokius patentus, konstrukcijas, prekių ženklus, autorių teises ar teisės naudotis slaptais dokumentais. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad neturite ir niekas šiuose nuostatuose jums nesuteikia teisės naudoti MCCULLOCH prekių ženklus, prekių pavadinimus, techninės priežiūros ženklus, logotipus, domenų pavadinimus ar kitas prekių ženklų savybes, išskyrus išreikštinai nurodytas MCCULLOCH prekių ženklų sąraše. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia informacija, neprašyti pasiūlymai, idėjos ar kiti pareiškimai nebus laikomi konfidencialia informacija ar kieno nors nuosavybe. Siųsdami bet kokią informaciją ar medžiagą, išskyrus patento informacijos deklaraciją, kaip aprašyta „Husqvarna“ neprašytų idėjų traktavimo politikoje, suteikiate MCCULLOCH neribotą, neatlygintiną, negrąžinamą ir pasaulinę licenciją naudoti, kopijuoti, rodyti, vykdyti, keisti, perduoti ir platinti šią medžiagą ar informaciją, o taip pat sutinkate, kad MCCULLOCH gali laisvai naudoti idėjas, koncepcijas, patirtį ar technologijas, kurias persiunčiate mums bet kokiu tikslu. Daugiau informacijos žr. „Husqvarna“ neprašytų idėjų traktavimo politiką.

Programinė įranga

Bet kokios programinės įrangos, kurią galima būtų atsisiųsti iš šios svetainės, („Programinė įranga“), autoriaus teisės priklauso MCCULLOCH ir (arba) jos tiekėjams.

Programinės įrangos naudojimą reglamentuoja galutinio vartotojo licencinės sutarties, pridedamos prie programinės įrangos („Licencinė sutartis“), jeigu tokia taikoma, sąlygos. Išskyrus atvejus, kai Licencinėje sutartyje nurodoma kitaip, Programinę įrangą gali atsisiųsti tik galutiniai naudotojai. Programinės įrangos atkūrimas ar platinimas kitiems nei Licencinėje sutartyje nurodytiems tikslams gali užtraukti pinigines baudas ir baudžiamąją atsakomybę.

NEAPSIRIBOJANT TUO, KAS PASAKYTA ANKSČIAU, PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATKŪRIMAS AR KOPIJAVIMAS Į BET KOKĮ KITĄ SERVERĮ AR BET KOKIĄ KITĄ VIETĄ TOLESNIAM ATKŪRIMUI AR PLATINIMUI YRA AIŠKIAI DRAUDŽIAMAS.

PROGRAMINEI ĮRANGAI GARANTIJA SUTEIKIAMA, JEI APSKRITAI TOKIA SUTEIKIAMA, TIK PAGAL LICENCINĖS SUTARTIES SĄLYGAS. IŠSKYRUS GARANTINIUS ATVEJUS, NURODYTUS LICENCINĖJE SUTARTYJE, ŠIUO „MCCULLOCH“ ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATŽVILGIU, ĮSKAITANT VISAS NUMANOMAS PERKAMUMO, TINKAMUMO KONKREČIAI PASKIRČIAI, NUOSAVYBĖS TEISĖS IR TEISIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS IR SĄLYGAS.

Kitos svetainės

Jūsų patogumui Svetainėje gali būti nuorodų į interneto svetaines, kurios priklauso, publikuoja arba tvarko trečioji šalis. MCCULLOCH neįsipareigoja stebėti arba peržiūrėti Trečiosios šalies svetainės turinio ir MCCULLOCH neatsako už tokios trečiosios šalies žiniatinklio svetainių tikslumą ir patikimumą.

Išorinės nuorodos į Svetainę

Visas nuorodas į Svetainę privalo raštu patvirtinti MCCULLOCH, išskyrus, kai MCCULLOCH sutinka su nuorodomis, kuriose: (i) nuoroda yra tekstinė ir joje yra tik pavadinimas MCCULLOCH ir kurioje nėra jokių MCCULLOCH ar jos licencijų išdavėjams priklausančių prekių ženklų; (ii) nuoroda nukreipia tik į adresą www.husqvarna.com, bet ne į vidinius puslapius; (iii) naudotojui suaktyvinus puslapis rodomas visame ekrane, visiškai veikiančiame naršyklės lange, o ne rėmelyje, susietame su interneto svetaine; (iv) nuorodos išvaizda, padėtis ir kitos savybės nekuria netikro įvaizdžio, kad subjektas, jo veikla ar gaminiai yra susiję arba remiami bendrovės MCCULLOCH, taip pat kad nedaro žalos ir nemenkina reputacijos, susijusios su pavadinimu ir MCCULLOCH ar jos filialų prekių ženklais. MCCULLOCH pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada atšaukti šį sutikimą susieti.

Numanomų garantijų neįtraukimas

Nors stengiamasi užtikrinti informacijos tikslumą ir nuolatinį šios Svetainės pasiekiamumą, MCCULLOCH dėl to neprisiima jokios atsakomybės. MEDŽIAGOJE GALI BŪTI NETIKSLUMŲ IR RAŠYBOS KLAIDŲ. „MCCULLOCH“ NEGARANTUOJA MEDŽIAGOS TIKSLUMO AR IŠBAIGTUMO BEI PATARIMŲ, NUOMONIŲ, TEIGINIŲ AR KITOS INFORMACIJOS, RODOMOS AR PLATINAMOS SVETAINĖJE, PATIKIMUMO. JŪS PATVIRTINATE, KAD, PASITIKĖDAMI TOKIA NUOMONE, PATARIMU, TEIGINIU, MEMORANDUMU AR INFORMACIJA, PRISIIMATE VISĄ RIZIKĄ. VISAS TURINYS PATEIKTAS „KAIP YRA“ IR „KOKS PATEIKTAS“. „MCCULLOCH“ IŠREIKŠTINAI ATMETA BET KOKIUS SKUNDUS AR GARANTIJAS, IŠREIKŠTAS AR NUMANOMAS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT PIRKIMO GARANTIJOMIS AR TINKAMUMU KONKREČIAM TIKSLUI, NEPAŽEIDŽIAMUMU AR SVETAINĖS AR TURINIO VEIKIMU. „MCCULLOCH“ NEGARANTUOJA IR NEPRIIMA SKUNDŲ DĖL ŠIOS SVETAINĖS SAUGUMO. JŪS PATVIRTINATE, KAD ESATE INFORMUOTAS, JOG BET KOKIA SIUNČIAMA INFORMACIJA GALI BŪTI PERIMTA. „MCCULLOCH“ NEGARANTUOJA, KAD INTERNETO SVETAINĖJE AR SERVERIUOSE, KURIUOSE JI SAUGOMA, AR ELEKTRONINIUOSE RYŠIO DUOMENYSE, KURIUOS SIUNČIA „MCCULLOCH“, NĖRA VIRUSŲ AR KITŲ KENKĖJIŠKŲ ELEMENTŲ. VISI TOKIE SKUNDAI, GARANTIJOS IR SĄLYGOS YRA NETEIKTINOS, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI ĮSTATYMAI DRAUDŽIA JŲ NETEIKTI. ŠI NUMANOMŲ GARANTIJŲ NEĮTRAUKIMO NUOSTATA TAIP PAT BUS TAIKOMA TREČIOSIOS ŠALIES SVETAINEI.

Šios svetainės informacijoje gali būti nuorodų arba kryžminių nuorodų į MCCULLOCH gaminius, paslaugas ir pan., kurie jūsų šalyje neskelbiami ar neparduodami. Negalima garantuoti tokios informacijos tikslumo, tuo labiau, kad tokia informacija gali būti keičiama, jai gali būti taikomi tam tikri reikalavimai ar pateikimo apribojimai, ir šios nuorodos jokiu būdu nereiškia, kad MCCULLOCH ketina pristatyti šiuos gaminius, paslaugas ir pan. jūsų šalyje. Išsamesnės informacijos apie gaminius, paslaugas ir pan., kurie pateikiami jūsų šalyje ir kuriuos galima užsisakyti, teiraukitės artimiausio prekybos atstovo. MCCULLOCH pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, koreguoti, papildyti ir (arba) pašalinti bet kurį gaminį, paslaugą ir kt. bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Atsakomybės apribojimas

„MCCULLOCH“ JOKIU ATVEJU NĖRA ATSAKINGA UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, LOGIŠKAI SEKANČIĄ, BAUDŽIAMĄJĄ, SPECIALIĄJĄ ARBA ATSITIKTINĘ ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, VERSLO NUOSTOLIUS, SUTARČIŲ, PAJAMŲ, DUOMENŲ PRARADIMĄ, INFORMACIJOS AR VERSLO NUTRŪKIMĄ), KURI ATSIRANDA ARBA KYLA DĖL NAUDOJIMOSI ARBA NEGALĖJIMO NAUDOTIS ŠIS SVETAINE, TURINIU ARBA ARBA DĖL ŠIŲ SĄLYGŲ, NET JEI „MCCULLOCH“ ŽINOJO APIE TOKIĄ GALIMĄ ŽALĄ. BE TO, ATSIŽVELGIANT Į ŠIUOS NUOSTATUS, „MCCULLOCH“ JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGA UŽ KLAIDAS, NETIKSLUMUS, PRALEISTĄ INFORMACIJĄ AR KITUS ŠIOJE SVETAINĖJE ESANČIOS INFORMACIJOS DEFEKTUS AR NESAVALAIKIŠKUMĄ IR NEAUTENTIŠKUMĄ. ŠI ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMO NUOSTATA TAIP PAT BUS TAIKOMA TREČIOSIOS ŠALIES SVETAINEI.

Jurisdikcijos pareiškimas

Šią Svetainę valdo, eksploatuoja ir administruoja MCCULLOCH savo biuruose Švedijoje. MCCULLOCH neteigia, kad medžiaga, esanti šioje svetainėje, yra tinkama ir galima naudoti kitose vietose už Švedijos ribų. Naudotis svetaine teritorijose, kuriose svetainės turinys yra nelegalus, yra draudžiama. Jei svetaine naudojatės už Švedijos ribų, jūs atsakote už vietos įstatymų paisymą. Švedijos Karalystės įstatymai galioja šiai sutarčiai, bet nedaro įtakos jos atitikimui įstatymų reikalavimams. Stokholmo apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, turi išskirtinę jurisdikciją dėl bet kokių ginčų, kilusių dėl šios sutarties.

Paskutinį kartą ši informacija atnaujinta 2011 09 03.

TAIP PAT ŽIŪRĖKITE...