Naudas atgriešanas garantijas noteikumi un nosacījumi

Gadījumā, ja McCulloch robotizētais zāles pļāvējs tiek atgriezts "Klientu apmierinātības garantijas" kampaņas ietvaros, jāievēro sekojoši noteikumi:

1. Produktam jābūt oriģinālajā iepakojumā, ieskaitot visus oriģinālos komplektācijā esošos piederumus (ieskaitot visus piederumus, kurus paredzēts izmantot robotizētā zāles pļāvēja uzstādīšanai), tā kā tie ir produkta neatņemama sastāvdaļa, ko piegādājis pārdevējs;

2. Precīzi jāaizpilda zemāk esošo veidlapu un jāpievieno oriģinālo rēķinu, norādot, ka produkts ir iegādāts kampaņas laikā;

3. Jāiesniedz veidlapu pārdevējam, kurš pēc pārbaudes veikšanas atmaksās produkta iegādes cenu vai nepieciešamības gadījumā nosūtīs atgriezto preci pārbaudei uz autorizēto servisa centru atbilstoši punktam 2.4. turpmāk.

1. VISPĀRĪGI

Šie noteikumi nosaka nosacījumus dalībai kampaņā "Klientu apmierinātības garantija”, kas attiecas uz Gardena robotizētajiem zāles pļāvējiem (turpmāk tekstā - "Kampaņa"). "Klientu apmierinātības garantija" nozīmē pircēja (definēts turpmāk) tiesības atgriezt nopirkto preci pilnvarotajam pārdevējam, no kura produkts tika iegādāts, un apmaiņā pārdevējs atgriež pircējam iegādes cenu, ja ir stājušies spēkā šajos noteikumos paredzētie nosacījumi. "Klientu apmierinātības garantijai" nav nekāda saistība ar garantiju par preces nevainojamu darbību.

1.1. Kampaņas dalībnieki var būt tikai fiziskas personas, kas prasības iesniegšanas dienā ir vecākas par 18 gadiem un kas ir Latvijas Republikas rezidenti (turpmāk tekstā - pircējs). Vairumtirgotāji un mazumtirgotāji, kas pārdod Kampaņas produktus, nedrīkst piedalīties kampaņā, tāpat arī viņu darbinieki un / vai darbinieku ģimenes locekļi.

1.2. Viena un tā pati mājsaimniecība var iegādāties līdz diviem (2) Kampaņas produktiem, lai piedalītos Kampaņā, kur termins "mājsaimniecība" nozīmē vienu vai vairākas personas, kas dzīvo kopā vienā un tajā pašā adresē. Katru pirkuma apliecinājumu var iesniegt tikai vienu reizi.

1.3. Kampaņas piedāvājumu nevar kombinēt ar tirgotāja dāvanu kuponiem, piemaksām, citām piedāvātām priekšrocībām vai akcijām.

2. AKCIJAS IZPILDE

2.1. Kampaņa aptver visus McCulloch robotizētos pļāvējus ar produkta numuru 967798017; 967059717; 967798117; 967059817 (turpmāk tekstā "kampaņas produkts (-i)").

 

2.2. Kampaņa attiecas uz visiem kampaņas produktiem, ko iegādājušies iesaistītie pircēji laika posmā no 01.05.2019. līdz 31.05.2019. (turpmāk tekstā - "iegādes laiks") pie visiem autorizētajiem pārstāvjiem Latvijas Republikā, kas piedalās akcijā.

Kampaņa ilgst no 01.05.2019. līdz 30.06.2019. ieskaitot (turpmāk - kampaņas ilgums), kas ir pēdējā diena, kad var izmantojat tiesības uz pirkuma summas atmaksu.

2.3. Kampaņas norises laikā iesaistītie pircēji 30 dienu laikā no iegādes dienas var atgriezt iegādāto preci pārdevējam un saņemt kompensāciju pilnas pirkuma summas apjomā, ja ir stājušies spēkā šajos noteikumos minētie nosacījumi. Ja kampaņas norises 30 dienu perioda pēdējā diena ir diena, kad veikals nav atvērts, atmaksas termiņš beidzas nākamajā darba dienā.

2.4. Kampaņas produkta atgriešana pircējam jāveic sekojošā veidā:

• jāatgriež to veikalā, kur tas ir iegādāts, oriģinālajā iepakojumā, ieskaitot visus oriģinālos komplektācijā esošos piederumus (ieskaitot visus piederumus, kurus paredzēts izmantot robotizētā zāles pļāvēja uzstādīšanai), ciktāl tie ir produkta daļa;

• jāaizpilda Produkta atgriešanas veidlapa;

• jānodrošina pārdevējam oriģinālais rēķins, kurā ir skaidri norādīts, ka produkts ir iegādāts kampaņas laikā. Pircējs saglabā oriģinālo pirkuma apliecinošo dokumentu, ja vien viņš nepieprasa atmaksu. Šādā gadījumā pircējs nodod tirgotājam arī rēķina oriģinālu, un tirgotājs oriģinālā norāda, ka pirkuma cena tika atgriezta Kampaņas norises laikā.

Pārdevējs, kas pieņem atpakaļ Kampaņas produktu, rūpīgi pārskata produktu un, ja atgrieztais produkts ir tādā stāvoklī, kas nenorāda uz bojājumiem vai lietošanu neatbilstoši lietotāja rokasgrāmatas norādījumiem vai Kampaņas produkta izmantošanas mērķiem, Pārdevējs atgriež pircējam pilnu pirkuma iegādes summu, ieskaitot PVN, ko apliecina pircēja iesniegtais maksājuma pierādījums par šādas summas pilnīgu samaksu.

Ja tirgotājam ir pamatotas aizdomas, ka Kampaņas produkts ir lietots, neievērojot lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus un/vai neatbilstoši paredzētajiem produkta izmantošanas mērķiem, produkts tiks nosūtīts uz autorizēto servisa centru*, t.i., klientam tiek ieteikts izmaksas uzņemties uz sava rēķina personīgi, kur preci sīkāk pārbauda autorizētā servisa centra darbinieks. Gadījumā, ja pārdevējs nosūta preci uz servisa centru, tad norāda to produkta atgriešanas veidlapā un atgriež veidlapu pircējam. Pārbaudes izmaksas pircējam nav jāmaksā.

Pilnvarotā autorizētā servisa centra darbinieka slēdziens ir galīgs un nav apstrīdams, un tas jāiesniedz rakstiski trīs (3) darba dienu laikā pēc Kampaņas produkta saņemšanas un sekojošas nosūtīšanas atpakaļ attiecīgajam pārdevējam. Ja autorizētā servisa centra darbinieki konstatē, ka pircējam ir tiesības uz kompensāciju, pārdevējam nekavējoties jāinformē viņu un nekavējoties jāatmaksā pilna pirkuma summa skaidrā naudā. Pretējā gadījumā pārdevējs iegādāto preci nosūta pircējam. Pircējam ir pienākums saņemt produktu no autorizētā servisa pārstāvja uz sava rēķina ne vēlāk kā astoņu (8) darba dienu laikā.

3. BEZMAKSAS UZSTĀDĪŠANAS PAKALPOJUMS

3.1. Bezmaksas uzstādīšanas pakalpojumu nodrošina tikai šeit norādītie Gardena autorizētie uzstādīšanas pakalpojumu sniedzēji, to saraksts ir pieejams arī tīmekļa vietnē www.mcculloch.com/lv/. Instalācijas pakalpojumi tiek nodrošināti 50km attālumā no pakalpojumu sniedzēju atrašanās vietas.

3.2. Bezmaksas uzstādīšana ir paredzēta tikai maksimālajam kabeļa daudzumam, kas ietilpst robotizētā zāles pļāvēja komplektācijā. Papildu kabeļa un tā uzstādīšanas izmaksas, kā arī citus ar uzstādīšanu saistītus pakalpojumus (piemēram, uzstādīšanu uz ielu segumiem un tml.) ir jāsedz klientam, iepriekš saskaņojot šādu pakalpojumu izmaksas ar pakalpojumu sniedzēju.

3.3. Uzstādīšanas pakalpojums tiks nodrošināts 30 dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas autorizētajam uzstādīšanas pakalpojuma sniedzējam. Nepieciešamās sekundārās uzstādīšanas korekcijas (ja tās nav saistītas ar pamata uzstādīšanas procesā pieļautām kļūdām) bezmaksas uzstādīšanas pakalpojumā neietilpst.

3.4. Kampaņa attiecas uz visiem kampaņas produktiem, ko iegādājušies iesaistītie pircēji laika posmā no 01.05.2019. līdz 31.05.2019. (turpmāk tekstā - "iegādes laiks") pie visiem autorizētajiem pārstāvjiem Latvijas Republikā, kas piedalās akcijā.

4. IZSLĒGŠANA NO KAMPAŅAS

4.1. Klienti nedrīkst piedalīties kampaņā, ja tie sniedz neprecīzu personisko informāciju un / vai mēģina vairākkārtīgi piedalīties šajā kampaņā kā šo nosacījumu subjekts.

4.2. Gadījumā, ja ir iemesls klienta izslēgšanai no akcijas, un šāds iemesls tiek konstatēts pēc pirkuma summas atmaksāšanas, Husqvarna Latvija ir tiesības pieprasīt atmaksātās summas vērtību.

5. DATU AIZSARDZĪBA

5.1. Pircējs ļauj Husqvarna Latvija izmantot brīvprātīgi sniegtos savus personīgos datus tikai Kampaņas veikšanas nolūkos un atbilstoši Husqvarna Latvija vadlīnijām datu aizsardzības un tai piemērojamo noteikumu jomai. Pārstāvji, kuriem pircējs sniedz savus personīgos datus, ir autorizēti tikai personas datu līgumiskajai apstrādei, savukārt datu kontrolētājs ir Husqvarna Latvija. Husqvarna Latvija neizplata un nenodod datus nevienai trešajai personai un saglabā tos ne ilgāk kā divpadsmit (12) mēnešus.

6. DAŽĀDI

6.1. Pamatotu iemeslu dēļ Husqvarna Latvija pēc saviem ieskatiem patur tiesības izdot publisku paziņojumu, kas tiek publicēts autorizēto kampaņā iesaistīto pārstāvniecību veikalos un vienlaicīgi tīmekļa vietnē www.mcculloch.com/lv/, lai pārtrauktu šo kampaņu vai grozītu tās noteikumus. Izmaiņas ir spēkā no to publicēšanas dienas.

6.2. Uz šiem noteikumiem attiecas Latvijas tiesību akti. Strīda gadījumā jurisdikcija ir Latvijas Republikas tiesai.

6.3. Par šo noteikumu interpretāciju ir atbildīga Husqvarna Latvija.

6.4. Šie noteikumi tiks publicēti tīmekļa vietnē www.mcculloch.com/lv/ visā akcijas norises laikā un tiks saglabāti vietnē vēl vismaz 30 dienas pēc Kampaņas beigām. Dokumentus, kas attiecas uz atgrieztajiem produktiem, patur Husqvarna Latvija atbilstoši piemērojamajiem nodokļu un grāmatvedības noteikumiem.

Beidzoties iepriekš minētajiem termiņiem, dokumenti tiks iznīcināti atbilstoši Husqvarna Latvija spēkā esošajiem noteikumiem par dokumentu apstrādi.

* Jūs varat iegādāties McCulloch zālespļāvējus robotus DEPO veikalos, kā arī pie Husqvarna autorizētajiem dīleriem.

* Autorizēto un McCulloch servisa centru saraksts: