International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Terms of use

McCulloch appreciates your interest in the company and its products. We request and strongly encourage you to carefully read these Terms of use before using the Site. By using the Site you agree to be bound by the Terms.

McCulloch waardeert uw interesse in het bedrijf en zijn producten. We adviseren u ten zeerste deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u de Website gebruikt. Als u de Website gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door deze Gebruiksvoorwaarden.

Algemeen

Deze website en hieraan gerelateerde subwebsites (samen de 'Website' genoemd) worden gepubliceerd en onderhouden door Husqvarna AB (publ)/MCCULLOCH of zijn groepsmaatschappijen, dochterondernemingen of filialen (gezamenlijk HUSQVARNA). Uw gebruik van de Website is onderhevig aan een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en MCCULLOCH (de “Overeenkomst”). Hieronder volgen de voorwaarden van de Overeenkomst (de “Gebruiksvoorwaarden”). Door gebruik van de Website bevestigt u dat u de Gebruiksvoorwaarden en alle hieraan gerelateerde documenten hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee akkoord gaat. Het is belangrijk dat u deze zorgvuldig doorleest. U mag de Website niet gebruiken als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden en alle hieraan gerelateerde documenten.

Toestemming

Afhankelijk van de Gebruiksvoorwaarden in deze Overeenkomst verleent MCCULLOCH u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om deze Website en de hierop vermelde materialen te openen, te gebruiken en weer te geven. U gaat ermee akkoord dat u de werking van de Website op geen enkele manier onderbreekt of probeert te onderbreken. MCCULLOCH geeft u toestemming om de informatie ('Materialen') op de Website alleen voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik te bekijken en te downloaden, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld in de HUSQVARNA Social Media Newsroom. Deze toestemming is geen overdracht van titel met betrekking tot de Materialen en kopieën van de Materialen, en is onderhevig aan de volgende beperkingen: 1) op alle kopieën van de gedownloade Materialen gelden alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen in de Materialen; 2) u mag de Materialen op geen enkele manier aanpassen of in het openbaar weergeven, uitvoeren of verspreiden, of op een andere manier gebruiken of bekendmaken voor openbare of commerciële doeleinden; en 3) u mag de Materialen niet overdragen aan anderen, tenzij u de verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden vermeldt en zij daarmee akkoord gaan. U gaat ermee akkoord dat u zich moet houden aan alle aanvullende beperkingen die op de Website worden weergegeven, aangezien de Website regelmatig wordt bijgewerkt.

Garanties van gebruiker

U verklaart en garandeert dat u de website gebruikt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de wetten en voorschriften die op deze Overeenkomst van toepassing zijn, en dat u zich houdt aan alle bestaande en toekomstige regels en het beleid voor de Website. U gaat ermee akkoord dat u de Website niet gebruikt om: (a) spam of ongevraagde communicaties te versturen; (b) u voor te doen als MCCULLOCH of iemand anders, of om derden toe te staan zich als u voor te doen; (c) koptekst te vervalsen of identificerende elementen op een andere manier te manipuleren om de oorsprong van de inhoud die via deze Website wordt overgedragen te verbergen; (d) uw connectie met een persoon of entiteit verkeerd voor te stellen; (e) te handelen op een manier die een negatieve invloed heeft op de mogelijkheid van andere gebruikers om de Website te gebruiken; (f) deel te nemen aan activiteiten die in strijd zijn met geldende wet- en regelgeving, (g) materiaal te versturen of over te dragen dat op welke manier ook een inbreuk vormt op de rechten van anderen of dat illegaal, grof, lasterlijk, vulgair of op andere manier aanstootgevend is of die reclame of offertes met betrekking tot producten of diensten bevatten of (h) persoonsgegevens van andere gebruikers te verzamelen of op te slaan tenzij nadrukkelijk toegestaan door deze gebruikers.

Informatie
Informatie over de privacyprocedures van McCulloch, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken en de manier waarop wij uw privacy beschermen, is te vinden in het privacybeleid van McCulloch. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals bepaald in het privacybeleid van McCulloch.

Wijzigingen

MCCULLOCH behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht delen van deze Overeenkomst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wijzigingen in deze Overeenkomst worden van kracht op het moment dat deze op de Website worden gepubliceerd. Wanneer u de Website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in deze Overeenkomst zijn vermeld, wordt dit beschouwd als uw acceptatie van die wijzigingen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, copyright, patenten, know-how, vertrouwelijke informatie, databaserechten, en gedeponeerde- en niet-gedeponeerde rechten ten aanzien van handelsmerken en ontwerpen) met betrekking tot de Website bij MCCULLOCH of zijn licentiehouders rusten. Alle goodwill en intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit het gebruik van dergelijke eigendomsrechten die berusten bij MCCULLOCH, komen ten goede aan MCCULLOCH. Deze Website, inclusief alle Materialen, worden beschermd door auteursrecht en wereldwijde copyrightwetten en verdragsbepalingen. U gaat ermee akkoord dat u zich houdt aan alle wereldwijde copyrightwetten als u gebruikmaakt van deze Website, inclusief alle Materialen, en dat u voorkomt dat Materialen ongeautoriseerd worden gekopieerd. MCCULLOCH verleent aan u geen nadrukkelijke of impliciete rechten onder wet- of regelgeving voor patenten, ontwerpen, handelsmerken, auteursrechten of wetgeving inzake handelsgeheimen. U erkent en gaat ermee akkoord dat u, en niets in deze Gebruiksvoorwaarden geeft u hiertoe het recht, andere handelsmerken, handelsnamen, dienstenmerken, logo’s, domeinnamen of andere onderscheidende merkeigenschappen van MCCULLOCH gebruikt dan uitdrukkelijk staan vermeld in MCCULLOCH’s lijst met handelsmerken. Merk op dat informatie, ongevraagd toegestuurde suggesties, ideeën of andere inzendingen als niet-vertrouwelijk en algemeen worden beschouwd. Door het versturen van informatie of materiaal, behalve in een verklaring met patentinformatie, zoals beschreven in het McCulloch 'Beleid met betrekking tot overweging van ongevraagd toegestuurde ideeën', verleent u MCCULLOCH een onbeperkte, royaltyvrije, onherroepbare en wereldwijde licentie voor gebruik, reproductie, weergave, uitvoering, aanpassing, verzending en distributie van deze materialen of informatie en u gaat er ook mee akkoord dat MCCULLOCH vrij is om eventuele ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die u ons voor welk doel ook toestuurt. Raadpleeg het Beleid met betrekking tot overweging van ongevraagd toegestuurde ideeën van McCulloch voor meer informatie.

Software

Alle software die vanaf deze website beschikbaar is om te downloaden (de “Software”), is afkomstig van MCCULLOCH en/of zijn leveranciers en daarop is de bescherming van de auteursrechten van toepassing.

Het gebruik van de Software valt onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, voor zover aanwezig, die bij de Software wordt geleverd (”Licentieovereenkomst”). Tenzij anders blijkt uit de licentieovereenkomst wordt de software alleen voor eindgebruikers als download ter beschikking gesteld. Elke reproductie of distributie van de software die niet in overeenstemming met de licentieovereenkomst is, kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR/OP EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF DISTRIBUTIE NADRUKKELIJK VERBODEN.

OP DE SOFTWARE WORDT ALLEEN GARANTIE GEGEVEN, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING, VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. BEHALVE VOOR ZOVER GARANTIE IS GEGEVEN IN DE LICENTIEOVEREENKOMST, WIJST MCCULLOCH ELKE GARANTIE EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

Andere websites

Voor uw gemak kan de Website koppelingen naar websites op internet bevatten die het eigendom zijn van, en worden gepubliceerd en onderhouden door derden. MCCULLOCH doet niets om de inhoud van websites van derden te controleren of te evalueren noch is MCCULLOCH verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van deze websites van derden.

Externe koppelingen naar de website

Alle koppelingen naar de Website moeten schriftelijk door MCCULLOCH worden goedgekeurd, behalve dat JONSORED toestemming verleent voor koppelingen waarin: (i) de koppeling alleen tekst bevat met alleen de naam 'MCCULLOCH' en geen eigen handelsmerken van MCCULLOCH of zijn licentiehouders bevat; (ii) de koppeling alleen 'verwijst' naar www.McCulloch.com en niet naar onderliggende pagina's; (iii) de koppeling, bij activering door een gebruiker, de pagina op een volledig scherm weergeeft, in een volledig bruikbaar en navigeerbaar browservenster en niet binnen een 'frame' op de gekoppelde Website; en (iv) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de koppelingen niet het verkeerde idee creëren dat een entiteit of de activiteiten of producten hiervan gerelateerd worden aan of gesponsord worden door MCCULLOCH en niet de goodwill schaden of afzwakken die behoort bij de naam en de handelsmerken van MCCULLOCH of zijn geaffilieerde bedrijven. MCCULLOCH behoudt zich het recht voor deze toestemming voor koppelingen op elk moment naar eigen inzicht in te trekken. 

Uitsluiting van impliciete garantie

Hoewel er met veel zorg is geprobeerd de informatie nauwkeurig te houden en deze website altijd beschikbaar te houden, neemt MCCULLOCH hier geen verantwoordelijkheid voor. DE MATERIALEN KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN EN TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. MCCULLOCH BIEDT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE MATERIALEN OF DE BETROUWBAARHEID VAN ADVIES, MENINGEN, VERKLARINGEN OF ANDERE INFORMATIE DIE VIA DE WEBSITE WORDT WEERGEGEVEN OF VERSPREID. U ACCEPTEERT DAT WANNEER WORDT VERTROUWD OP DERGELIJKE MENINGEN, ADVIES, VERKLARINGEN, MEMO’S OF INFORMATIE, DIT VOLLEDIG VOOR EIGEN RISICO IS. ALLE INHOUD WORDT GELEVERD 'AS IS' EN 'AS AVAILABLE'. MCCULLOCH WIJST NADRUKKELIJK ELKE VERKLARING OF GARANTIE AF, IN WELKE VORM DAN OOK, NADRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. MCCULLOCH GEEFT GEEN GARANTIE VOOR OF VERKLARINGEN OVER DE BEVEILIGING VAN DEZE WEBSITE. U ACCEPTEERT DAT ALLE INFORMATIE DIE WORDT VERZONDEN KAN WORDEN ONDERSCHEPT. MCCULLOCH GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE WEBSITE OF DE SERVERS DIE DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR MAKEN OF ELEKTRONISCHE MELDINGEN DIE DOOR MCCULLOCH ZIJN VERZONDEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. DERGELIJKE VERKLARINGEN, GARANTIES EN CONDITIES ZIJN UITGESLOTEN, BEHALVE IN DIE MATE DAT DE WET DE UITSLUITING ERVAN VERBIEDT. DEZE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIE IS OOK VAN TOEPASSING OP WEBSITES VAN DERDEN.

Informatie die op de website wordt gepubliceerd, kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, diensten, etc. van MCCULLOCH die niet zijn aangekondigd of beschikbaar zijn in uw land. De nauwkeurigheid van dergelijke informatie kan niet worden gegarandeerd, vooral omdat deze informatie onderhevig is aan veranderingen, specifieke vereisten of beschikbaarheid, en dergelijke verwijzingen impliceren niet dat MCCULLOCH van plan is deze producten, diensten, etc. in uw land aan te bieden. Neem contact op met uw lokale dealer voor alle informatie over de producten, diensten, etc. die voor u beschikbaar zijn en die u kunt bestellen. MCCULLOCH behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht en op elk moment, zonder kennisgeving vooraf, producten, diensten, etc. te wijzigen, aan te passen, toe te voegen en/of terug te trekken.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL IS MCCULLOCH AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF EN ZONDER ENIGE BEPERKING SCHADE DOOR VERLIES VAN WERK, CONTRACTEN, WINST, DATA, INFORMATIE OF BEDRIJFSONDERBREKING) ALS GEVOLG VAN, ONTSTAAN UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN, BUITEN OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN, ZELFS ALS MCCULLOCH IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN AANVULLING OP DE VOORWAARDEN DIE HIERIN WORDEN GESTELD IS MCCULLOCH IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, OMISSIES OF ANDERE DEFECTEN, OF HET NIET TIJDIG PLAATSEN VAN, OF GEBREK AAN AUTHENTICITEIT VAN INFORMATIE OP DEZE WEBSITE. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS OOK VAN TOEPASSING OP WEBSITES VAN DERDEN.

Rechterlijke bevoegdheid

Deze Website wordt verzorgd, bewerkt en beheerd door MCCULLOCH vanuit het kantoor in Zweden. MCCULLOCH verklaart niet dat de materialen op deze Website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten Zweden. Toegang tot de Website vanuit landen waar de inhoud van de Website illegaal is, is niet toegestaan. Als u toegang tot deze Website vanuit locaties buiten Zweden hebt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke wet- en regelgeving. Deze overeenkomst valt onder de wet- en regelgeving van het Koninkrijk Zweden, zonder inachtneming van eventuele bepalingen met betrekking tot wetsconflicten. De districtsrechtbank van Stockholm heeft de exclusieve bevoegdheid om in eerste aanleg kennis te nemen van elk geschil dat uit deze overeenkomst ontstaat dan wel voortvloeit.

Dit is voor het laatst bijgewerkt op 09/03/11.

ALSO CHECK OUT...