International België (nl) Belgique (fr) Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Polska Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) Slovenija Slovensko Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Warunki użytkowania

McCulloch docenia Państwa zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami. Prosimy i zachęcamy Państwa do uważnego przeczytania niniejszych Warunków użytkowania przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Użytkując Stronę, zgadzają się Państwo na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania.

Informacje ogólne

Niniejsza strona oraz wcześniej wspomniane podstrony (zwane wspólnie „Stroną”) są publikowane i obsługiwane przez Husqvarna AB (publ)/MCCULLOCH lub jej filie bądź oddziały (zwane wspólnie MCCULLOCH). Korzystanie ze Strony podlega prawnie wiążącej umowie pomiędzy Państwem a firmą MCCULLOCH (zwaną dalej „Umową”). Poniżej przedstawiono warunki Umowy (zwane dalej „Warunkami”). Używając Strony potwierdzają Państwo, że zapoznali się z Warunkami, zrozumieli je i zgodzili się z nimi i wszystkimi powiązanymi dokumentami. Ważne jest, aby dokładnie się z nimi zapoznać. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z Warunkami i wszystkimi powiązanymi dokumentami, korzystanie ze Strony jest zabronione.

Licencja

Zgodnie z Warunkami przedstawionymi w niniejszej Umowie MCCULLOCH przyznaje Państwu niewyłączne, niezbywalne, ograniczone prawo do dostępu do, korzystania z oraz wyświetlania niniejszej Strony i zawartych na niej informacji. Zobowiązują się Państwo, że nie będą w żaden sposób zakłócać czy usiłować zakłócać działania niniejszej Strony. MCCULLOCH upoważnia Państwa do przeglądania i pobierania informacji („Materiałów”) ze Strony tylko i wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku, chyba że wyraźnie podano inaczej w MCCULLOCH Social Media Newsroom. Niniejsze zezwolenie nie oznacza przeniesienia praw własności do Materiałów i kopii Materiałów, oraz podlega następującym ograniczeniom: 1) należy zachować, na wszystkich kopiach pobranych Materiałów, wszelkie prawa autorskie oraz pozostałe informacje o prawach własności, zawarte w niniejszych Materiałach; 2) nie jest dozwolona żadna modyfikacja Materiałów, ich reprodukcja ani publiczne prezentowanie, przedstawianie czy rozpowszechnianie, bądź wykorzystanie w inny sposób i przekazywanie dla celów publicznych lub handlowych; oraz 3) nie jest dozwolone przekazywanie Materiałów innym osobom, chyba, że zapoznały się one i zaakceptowały informacje prawne dotyczące zobowiązań powstałych w związku z niniejszymi Warunkami. Zgadzają się Państwo przestrzegać wszelkich dodatkowych ograniczeń pojawiających się na Stronie w związku z jej aktualizacją.

Gwarancja użytkownika

Oświadczają Państwo i zapewniają, że będą korzystali ze Strony zgodnie z niniejszymi Warunkami, przestrzegając praw i postanowień niniejszej Umowy, oraz że będą przestrzegać wszelkich istniejących oraz przyszłych zasad i polityki niniejszej Strony. Zobowiązują się Państwo nie wykorzystywać tej Strony w celu: (a) przesyłania spamu lub niechcianych wiadomości; (b) podszywania się pod firmę MCCULLOCH, bądź inną osobę lub umożliwiania osobom trzecim podszywania się pod Państwa; (c) tworzenia fałszywych nagłówków lub innych zmodyfikowanych identyfikatorów, aby ukryć źródło jakiejkolwiek treści przesyłanej za pośrednictwem niniejszej Strony; (d) przedstawiania fałszywego powiązania z osobą lub instytucją; (e) działania w taki sposób, aby szkodzić innym użytkownikom korzystającym z tej Strony; (f) angażowania się w działalność, która mogłaby naruszyć obowiązujące prawo; (g) rozpowszechniania lub przesyłania materiałów, które naruszałyby lub łamały w jakikolwiek sposób prawa innych użytkowników, bądź które są nielegalne, obraźliwe, zniesławiające, wulgarne albo niepożądane, a także zawierających reklamy, bądź stanowiących konkurencję w stosunku do produktów i usług lub (h) zbierania i przechowywania danych osobowych innych użytkowników, chyba że użytkownicy udzielili szczególnego pełnomocnictwa.

Prywatność

Informacje na temat praktyk firmy McCulloch w zakresie ochrony prywatności, sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników oraz sposobu ochrony prywatności można znaleźć w Polityce ochrony prywatności firmy McCulloch. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką ochrony prywatności firmy McCulloch.

Zmiany

Firma MCCULLOCH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, modyfikowania, dodawania bądź usuwania jakiejkolwiek części niniejszej Umowy według własnego uznania i w dowolnym czasie. Zmiany w niniejszej Umowie zaczną obowiązywać z chwilą, gdy na Stronie zostanie umieszczone powiadomienie o takich zmianach. Dalsze korzystanie ze Strony, po zamieszczeniu informacji o zmianach w niniejszej Umowie, zostanie uznane za akceptację tych zmian.

Prawa własności intelektualnej

Niniejszym uznają Państwo, że wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym, lecz nie wyłącznie, prawa autorskie, patenty, wiedza fachowa, poufne informacje, prawo o ochronie baz danych oraz prawo o ochronie znaków towarowych i projektów (niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane czy nie)) na niniejszej Stronie są przenoszone na firmę MCCULLOCH lub jej licencjodawców. Wszelkie wartości przedsiębiorstwa oraz prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku korzystania z praw własności intelektualnej nabytych przez firmę MCCULLOCH będą obowiązywać z korzyścią dla MCCULLOCH. Niniejsza Strona, w tym wszelkie Materiały, jest zastrzeżona i chroniona prawami autorskimi i postanowieniami traktatowymi na całym świecie. Korzystając z niniejszej Strony, w tym z Materiałów, zgadzają się Państwo przestrzegać praw autorskich obowiązujących na całym świecie oraz zapobiegać nieuprawnionemu kopiowaniu niniejszych Materiałów. MCCULLOCH nie przyznaje Państwu żadnych wyraźnych lub dorozumianych praw wynikających z patentów, projektów, znaków towarowych, praw autorskich bądź ustawodawstwa dotyczącego tajemnicy handlowej. Niniejszym uznają Państwo i zgadzają się, że nie będą wykorzystywać (oraz że nic w niniejszych Warunkach nie upoważnia Państwa do tego) znaków towarowych, nazw towarowych, znaków usług, znaków logo, nazw domen lub innych charakterystycznych cech marki inaczej, niż wyraźnie opisano na Liście znaków towarowych firmy MCCULLOCH. Należy pamiętać, że wszelkie informacje, dobrowolne sugestie, pomysły lub inne zgłoszenia będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Wysyłając jakiekolwiek informacje lub materiały, poza zgłoszeniami objętymi patentami opisanymi w Polityce firmy Husqvarna dotyczącej dobrowolnych pomysłów, udzielają Państwo firmie MCCULLOCH nieograniczonej, nieodpłatnej, nieodwołalnej i ważnej na całym świecie licencji na wykorzystywanie, kopiowanie, eksponowanie, wykonywanie, modyfikowanie, transmitowanie i rozpowszechnianie tych materiałów lub informacji oraz zgadzają się Państwo, że firma MCCULLOCH ma pełne prawo do wykorzystania jakichkolwiek pomysłów, koncepcji, poradników lub technik, które zostały do niej wysłane w jakimkolwiek celu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce firmy Husqvarna dotyczącej dobrowolnych pomysłów.

Oprogramowanie

Dowolne oprogramowanie, które może być dostępne do pobrania z niniejszej strony internetowej („Oprogramowanie”), jest własnością firmy MCCULLOCH i/lub jej dostawców.

Korzystanie z Oprogramowania podlega umowie licencyjnej użytkownika końcowego, która jest dołączona do Oprogramowania („Umowa licencyjna”). Jeśli z Umowy licencyjnej nie wynika inaczej, Oprogramowanie jest udostępnione do pobrania tylko i wyłącznie w celu wykorzystania przez użytkowników końcowych. Jakiekolwiek powielanie lub redystrybucja Oprogramowania, niezgodne z Umową licencyjną, jest wyraźnie zabronione i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

BEZ OGRANICZEŃ W ODNIESIENIU DO POWYŻSZEGO, KOPIOWANIE LUB POWIELANIE OPROGRAMOWANIA NA INNE SERWERY LUB NOŚNIKI W CELU DALSZEGO POWIELANIA LUB REDYSTRYBUCJI JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE.

JEŚLI OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ, JEST ONA ZGODNA Z POSTANOWIENIAMI UMOWY LICENCYJNEJ. Z WYJĄTKIEM GWARANCJI OKREŚLONYCH W UMOWIE LICENCYJNEJ, FIRMA MCCULLOCH NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, TYTUŁÓW I NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH.

Inne strony internetowe

Dla Państwa wygody Strona może zawierać łącza do stron internetowych należących do innych podmiotów, odpowiedzialnych za ich publikowanie i obsługę. Firma MCCULLOCH nie jest zobowiązana do kontroli czy przeglądania zawartości takiej witryny należącej do innych podmiotów, ani nie bierze odpowiedzialności za poprawność bądź rzetelność takiej witryny.

Łącza zewnętrzne do Strony

Wszystkie łącza prowadzące do Strony muszą zostać pisemnie zaakceptowane przez firmę MCCULLOCH, przy czym MCCULLOCH wyraża zgodę na stosowanie łączy, w przypadku których: (i) łącze ma formę wyłącznie tekstową i zawiera nazwę „MCCULLOCH” oraz nie zawiera żadnych znaków towarowych będących własnością firmy MCCULLOCH lub jej licencjodawców; (ii) łącze kieruje tylko na stronę www.husqvarna.com, a nie na dalsze podstrony; (iii) łącze, podczas otwierania go przez użytkownika, wyświetla stronę na całym ekranie, we w pełni funkcjonalnym oknie wyszukiwarki, a nie w „ramce” na powiązanej Stronie internetowej; oraz (iv) wygląd, pozycja i inne aspekty łącza nie mogą tworzyć fałszywego wrażenia, jakoby firma lub jej działalność, bądź produkty, związane były z lub sponsorowane przez MCCULLOCH, ani nie mogą zaszkodzić lub osłabić reputacji przedsiębiorstwa związanej z nazwą oraz znakiem towarowym firmy MCCULLOCH lub jej Filii. MCCULLOCH zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszej zgody na dołączanie łączy w dowolnym czasie, według własnego uznania.

Wykluczenie dorozumianych gwarancji

Pomimo powzięcia wszelkich środków ostrożności w celu zapewnienia poprawności informacji na niniejszej Stronie oraz jej dostępności, MCCULLOCH nie bierze na siebie odpowiedzialności za te informacje i dostępność. NINIEJSZE MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEDOKŁADNOŚCI ORAZ BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. MCCULLOCH NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI TYCH MATERIAŁÓW, BĄDŹ RZETELNOŚCI JAKICHKOLWIEK WSKAZÓWEK, OPINII, OŚWIADCZEŃ CZY INNYCH INFORMACJI WYŚWIETLANYCH LUB ROZPOWSZECHNIANYCH NA TEJ STRONIE. NINIEJSZYM PRZYZNAJĄ PAŃSTWO, ŻE BIORĄ NA SIEBIE RYZYKO ZWIĄZANE Z OPARCIEM SIĘ NA TAKIEJ OPINII, WSKAZÓWCE, OŚWIADCZENIU, NOTATCE BĄDŹ INFORMACJI. WSZELKĄ TREŚĆ PODAJE SIĘ JAKO „BEZ GWARANCJI” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. MCCULLOCH WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, BĄDŹ DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA NINIEJSZEJ STRONY LUB JEJ TREŚCI. MCCULLOCH NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ CO DO BEZPIECZEŃSTWA NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ. NINIEJSZYM UZNAJĄ PAŃSTWO, ŻE JAKAKOLWIEK WYSŁANA INFORMACJA MOŻE ZOSTAĆ PRZEJĘTA. MCCULLOCH NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA LUB SERWERY UMOŻLIWIAJĄCE DOSTĘP DO NIEJ ORAZ KOMUNIKATY ELEKTRONICZNE PRZESYŁANE PRZEZ FIRMĘ MCCULLOCH NIE ZAWIERAJĄ WIRUSÓW ANI ŻADNYCH INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. WSZELKIE TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA, ZAPEWNIENIA ORAZ WARUNKI SĄ WYKLUCZONE, CHYBA ŻE MIESZCZĄ SIĘ ONE W ZAKRESIE, W KTÓRYM PRAWO ZAKAZUJE ICH WYKLUCZENIA. TEGO TYPU DOMNIEMANE GWARANCJE RÓWNIEŻ POWINNY MIEĆ ZASTOSOWANIE W ODNIESIENIU DO WITRYN INNYCH FIRM.

Informacje, które są publikowane na Stronie internetowej, mogą zawierać odniesienia lub odsyłacze do produktów, usług firmy MCCULLOCH itd., które nie są dostępne w danym kraju. Dokładność tych informacji nie może być gwarantowana, szczególnie z uwagi na fakt, iż informacje te mogą ulegać zmianom oraz podlegają szczególnym wymaganiom lub dostępności, a takie odniesienia nie oznaczają, że MCCULLOCH zamierza wprowadzić te produkty, usługi itp. w Państwa kraju. Prosimy skontaktować się z lokalnym dilerem, aby uzyskać dokładne, szczegółowe informacje dotyczące produktów oraz usług itp., które można zamówić i które są dostępne dla Państwa. Firma MCCULLOCH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, modyfikowania, dodawania bądź usuwania z oferty jakiegokolwiek produktu, usługi itp. według własnego uznania i w dowolnym czasie.

Ograniczenie odpowiedzialności

MCCULLOCH W ŻADNYM WYPADKU NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, CELOWE BĄDŹ PRZYPADKOWE SZKODY I ODSZKODOWANIA (W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRACONYCH KORZYŚCI, UMÓW, PRZYCHODÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z, POWSTAŁE W WYNIKU, BĄDŹ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY LUB Z JEJ TREŚCI, BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB W ZWIĄZKU Z NIMI, NAWET JEŚLI FIRMA MCCULLOCH ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. PONADTO, MCCULLOCH W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI, POMINIĘCIA, BĄDŹ INNE WADY ORAZ UKAZANIE SIĘ W NIEODPOWIEDNIM CZASIE CZY NIEAUTENTYCZNOŚĆ WSZELKICH INFORMACJI ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE. TEGO TYPU OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI POWINNO MIEĆ ZASTOSOWANIE RÓWNIEŻ W ODNIESIENIU DO WITRYN INNYCH FIRM.

Sąd właściwy do rozstrzygania sporów

Niniejsza Strona jest kontrolowana, obsługiwana i zarządzana przez firmę MCCULLOCH z jej biura w Szwecji. MCCULLOCH nie gwarantuje, że materiały na niniejszej Stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku poza Szwecją. Dostęp do Strony z miejsc, w których zawartość Strony jest nielegalna, jest zabronione. Jeśli będą mieli Państwo dostęp do Strony z miejsc poza Szwecją, są Państwo odpowiedzialni za stosowanie się do prawa miejscowego. Niniejsza Umowa podlega prawodawstwu Królestwa Szwecji, z wyłączeniem mocy obowiązujących przepisów kolizyjnych. Sąd Rejonowy w Sztokholmie ma wyłączność na rozstrzyganie w pierwszej instancji wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą Umową.

Niniejsze informacje zostały ostatnio zaktualizowane 9 marca 2011 roku.

ZOBACZ RÓWNIEŻ...