International België (nl) Belgique (fr) Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Polska Schweiz (de) Suisse (Fr) Svizzera (it) Slovenija Slovensko Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Podmienky používania

Spoločnosť McCulloch si cení váš záujem o našu spoločnosť a jej produkty. Dôrazne vám odporúčame pozorne si pred použitím lokality prečítať tieto podmienky používania. Používaním lokality sa zaväzujete riadiť sa podmienkami.

Všeobecné

Túto webovú lokalitu a všetky k nej pričlenené lokality („Lokalita“) zverejňuje a udržiava spoločnosť Husqvarna AB (publ.)/MCCULLOCH alebo iné spoločnosti tejto skupiny, dcérske spoločnosti a kancelárie pobočiek (spolu MCCULLOCH). Používanie lokality sa riadi právne záväznou zmluvou medzi vami a spoločnosťou MCCULLOCH („Zmluva“). Nižšie sa uvádzajú podmienky tejto zmluvy („podmienky“). Používaním lokality vyhlasujete, že ste si prečítali podmienky a súvisiace dokumenty, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi. Je dôležité, aby ste si ich pozorne prečítali. Ak s podmienkami a všetkými súvisiacimi dokumentmi nesúhlasíte, nesmiete lokalitu používať.

Licencia

V závislosti od podmienok uvedených v tejto zmluve vám spoločnosť MCCULLOCH udeľuje nevýhradné, neprevoditeľné, obmedzené právo na prístup, používanie a zobrazovanie tejto lokality a materiálov, ktoré sa na nej nachádzajú. Zaväzujete sa nijako neprerušiť prevádzku lokality ani sa o to nepokúsiť. Spoločnosť MCCULLOCH vás oprávňuje zobrazovať a preberať informácie („Materiály“) na lokalite len na súkromné, nekomerčné použitie, pokiaľ sa sociálnom tlačovom stredisku MCCULLOCH výslovne nestanovuje inak. Oprávnenie nepredstavuje prevod vlastníckeho práva k materiálom a ich kópiám a podlieha týmto obmedzeniam: 1) na všetkých kópiách prevzatých materiálov musíte ponechať všetky oznámenia o autorských právach aj ostatné majetkové oznámenia uvedené v materiáloch, 2) materiály nesmiete nijako upravovať, reprodukovať, verejne zobrazovať, predvádzať, distribuovať, inak používať ani poskytovať na žiadny verejný ani komerčný účel, 3) materiály nesmiete postúpiť inej osobe, pokiaľ ju neupozorníte na povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok a pokiaľ sa daná osoba nezaviaže týmito podmienkami riadiť. Zaväzujete sa riadiť všetkými dodatočnými obmedzeniami zobrazenými na lokalite vždy v aktuálnom znení.

Ubezpečenia používateľa

Vyhlasujete a ubezpečujete, že lokalitu budete používať v súlade s týmito podmienkami vrátane právnych predpisov a ustanovení tejto zmluvy a že budete dodržiavať všetky aktuálne aj budúce zásady a pravidlá týkajúce sa lokality. Zaväzujete sa, že lokalitu nepoužijete na: (a) prenos spamu alebo nevyžiadanej komunikácie; (b) predstieranie, že ste spoločnosť MCCULLOCH alebo niekto iný, ani umožnenie tretej osobe, aby predstierala, že je vami; (c) falšovanie záhlaví ani iné manipulovanie s identifikátormi s cieľom zamaskovať pôvod obsahu prenášaného prostredníctvom lokality; (d) nesprávne opísanie vášho obchodného vzťahu s osobou alebo subjektom; (e) konanie spôsobom, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje schopnosť iných používateľov používať lokalitu; (f) zapájanie sa do aktivít, ktorými by ste porušili príslušné právne predpisy; (g) odosielanie ani prenos materiálu, ktorý akýmkoľvek spôsobom porušuje práva iných osôb, je nezákonný, urážlivý, hanlivý, nevkusný alebo inak neprijateľný alebo obsahuje reklamu alebo vyžiadanie vo vzťahu k výrobkom alebo službám; (h) zbieranie ani uchovávanie osobných údajov o iných používateľoch, pokiaľ to príslušní používatelia výslovne nepovolili.

Súkromie

Informácie o postupoch spoločnosti MCCULLOCH v oblasti ochrany osobných údajov a o zbieraní a zaobchádzaní s osobnými údajmi sú k dispozícii v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti MCCULLOCH. Súhlasíte s tým, že vaše údaje vrátane tých osobných sa budú používať v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti MCCULLOCH.

Zmeny

Spoločnosť MCCULLOCH si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, upraviť, rozšíriť alebo odstrániť ktorúkoľvek časť týchto pravidiel ochrany osobných údajov, či už ide o ich celé znenie alebo niektorú z ich častí. Zmeny tejto zmluvy budú účinné hneď po ich uverejnení na lokalite. Ďalším používaním lokality po zverejnení akýchkoľvek zmien tejto zmluvy vyjadríte svoj súhlas s týmito zmenami.

Práva duševného vlastníctva

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetky práva duševného vlastníctva (vrátane registrovaných aj neregistrovaných autorských práv, patentov, know-how, dôverných informácií, práv k databázam a práv k ochranným známkam a priemyselným vzorom) k lokalite prináležia spoločnosti MCCULLOCH alebo jej poskytovateľom licencie. Dobré meno (goodwill) a všetky práva duševného vlastníctva, ktoré vznikli na základe používania týchto práv duševného vlastníctva prináležiacich spoločnosti MCCULLOCH, sú v prospech spoločnosti MCCULLOCH. Táto lokalita vrátane všetkých materiálov je chránená právnymi predpismi o autorských právach na celom svete a medzinárodnými zmluvnými ustanoveniami. Pri používaní lokality vrátane všetkých materiálov sa zaväzujete dodržiavať všetky právne predpisy o autorských právach na celom svete a predchádzať neoprávnenému kopírovaniu materiálov. Spoločnosť MCCULLOCH vám neudeľuje žiadne výslovné ani odvodené právo podľa právnych predpisov o patentoch, priemyselných vzoroch, ochranných známkach, autorských právach ani obchodných tajomstvách. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nebudete používať ochranné známky, obchodné názvy, servisné značky, logá, názvy domén ani iné rozlišovacie prvky značky MCCULLOCH a že nič, čo sa uvádza v týchto podmienkach, vám nedáva právo ich používať, pokiaľ to nie je výslovne povolené v Zozname ochranných známok spoločnosti MCCULLOCH. Vezmite na vedomie, že akékoľvek informácie, nevyžiadané návrhy, nápady alebo iné príspevky sa nebudú považovať za dôverné a nepodliehajú ochrane osobných údajov. Zaslaním akýchkoľvek informácií alebo materiálov dávate spoločnosti MCCULLOCH neobmedzené, neodvolateľné a celosvetové právo bez nároku na honorár na reprodukciu, zobrazovanie, predvádzanie, úpravu, prenos a distribúciu týchto materiálov alebo informácií, čo sa však netýka vyhlásenia o informáciách o patente, ako sa popisuje v pravidlách spoločnosti Husqvarna o zvažovaní nevyžiadaných nápadov, a tiež súhlasíte s tým, že spoločnosť MCCULLOCH bude bezplatne využívať akékoľvek nápady, koncepty, know-how alebo techniky, ktoré nám z akéhokoľvek dôvodu zašlete. Viac informácií sa uvádza v pravidlách spoločnosti Husqvarna o zvažovaní nevyžiadaných nápadov

Softvér

Akýkoľvek softvér, ktorý si môžete prevziať z tejto internetovej stránky (ďalej len „Softvér”), podlieha vlastníckym právam spoločnosti MCCULLOCH a/alebo jej dodávateľov.

Používanie Softvéru sa riadi licenčnou zmluvou s koncovým používateľom (ak takáto zmluva existuje), ktorá sprevádza alebo je súčasťou Softvéru („Licenčná zmluva”). Ak z Licenčnej zmluvy nevyplýva inak, Softvér je možné prevziať výlučne pre účely používania koncovým používateľom. Akákoľvek reprodukcia alebo redistribúcia Softvéru, ktorá nie je v súlade s Licenčnou zmluvou, môže viesť k občianskym a trestno-právnym postihom.

BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO SÚ KOPÍROVANIE ALEBO REPRODUKCIA SOFTVÉRU NA AKÝKOĽVEK INÝ SERVER ALEBO LOKALITU S CIEĽOM ĎALŠEJ REPRODUKCIE ALEBO REDISTRIBÚCIE VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ.

ZÁRUKA NA SOFTVÉR (AK SA POSKYTUJE) PLATÍ LEN V RÁMCI PODMIENOK LICENČNEJ ZMLUVY. S VÝNIMKOU ZÁRUKY UVEDENEJ V LICENČNEJ ZMLUVE SPOLOČNOSŤ MCCULLOCH TÝMTO ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY A VÝHRADY TÝKAJÚCE SA SOFTVÉRU VRÁTANE VŠETKÝCH ODVODENÝCH ZÁRUK A VÝHRAD NA OBCHODOVATEĽNOSŤ, VHODNOSŤ NA URČITÉ ÚČELY, OPRÁVNENIE A NEPORUŠENIE PRÁV INÝCH STRÁN.

Iné webové lokality

Na účely prehľadnosti môže lokalita obsahovať odkazy na internetové lokality, ktoré vlastnia, zverejňujú a udržiavajú tretie osoby. Spoločnosť MCCULLOCH sa nezaväzuje monitorovať ani skúmať obsah lokalít tretích strán ani nezodpovedá za jeho presnosť či dôveryhodnosť.

Externé odkazy na lokalitu

Všetky odkazy na lokalitu musí písomne schváliť spoločnosť MCCULLOCH, pokiaľ spoločnosť MCCULLOCH neodsúhlasí odkazy, v prípade ktorých: (i) je odkaz len textový a obsahuje len názov „MCCULLOCH“ a neobsahuje žiadne majetkové ochranné známky spoločnosti MCCULLOCH ani poskytovateľa jej licencie, (ii) odkaz „odkazuje“ len na lokalitu www.husqvarna.com a nie na hlbšie stránky, (iii) odkaz po aktivácii používateľom zobrazí stránku na celú obrazovku v okne prehliadača, ktoré je plne ovládateľné, a nie v „rámčeku“ na odkazovanej webovej lokalite, (iv) nemôže vzhľad, umiestnenie a ďalšie aspekty odkazu vytvoriť falošný dojem, že subjekt alebo jeho činnosť alebo produkty sú spojené so spoločnosťou MCCULLOCH alebo ňou sponzorované, ani poškodiť či oslabiť dobré meno spájané s názvom a ochrannými známkami spoločnosti MCCULLOCH alebo jej partnerov. Spoločnosť MCCULLOCH si vyhradzuje právo odvolať svoj súhlas pre odkaz kedykoľvek a podľa vlastného uváženia.

Vylúčenie predpokladaných záruk

Hoci spoločnosť MCCULLOCH vynaložila úsilie s cieľom zabezpečiť presnosť informácií uvedených na lokalite a jej nepretržitú dostupnosť, nepreberá za to žiadnu zodpovednosť. MATERIÁLY MÔŽU OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI A TYPOGRAFICKÉ CHYBY. SPOLOČNOSŤ MCCULLOCH NEZARUČUJE PRESNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ MATERIÁLOV ČI SPOĽAHLIVOSŤ RÁD, NÁZOROV, VYHLÁSENÍ A INÝCH INFORMÁCIÍ ZOBRAZENÝCH ALEBO DISTRIBUOVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM LOKALITY. BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NA TIETO NÁZORY, RADY, VYHLÁSENIA, OBEŽNÍKY ALEBO INFORMÁCIE SA SPOLIEHATE VÝLUČNE NA VLASTNÉ RIZIKO. VŠETOK OBSAH SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“ A „TAKÝ, AKÝ JE K DISPOZÍCII“. SPOLOČNOSŤ MCCULLOCH VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY VÝSLOVNÉ AJ ODVODENÉ VYHLÁSENIA A ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VRÁTANE ZÁRUK ZA OBCHODOVATEĽNOSŤ, VHODNOSŤ NA URČITÝ ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIE PRÁV INÝCH STRÁN, AKO AJ ZÁRUK VO VZŤAHU K PREVÁDZKE LOKALITY ALEBO VO VZŤAHU K OBSAHU. SPOLOČNOSŤ MCCULLOCH NERUČÍ ZA BEZPEČNOSŤ TEJTO WEBOVEJ LOKALITY ANI VO VZŤAHU K NEJ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA. BERIETE NA VEDOMIE, ŽE AKÉKOĽVEK ODOSIELANÉ INFORMÁCIE MÔŽU BYŤ ZACHYTENÉ. SPOLOČNOSŤ MCCULLOCH NERUČÍ ZA TO, ŽE WEBOVÁ LOKALITA ALEBO SLUŽBY, KTORÉ TÚTO LOKALITU SPRÍSTUPŇUJÚ, AKO ANI ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA ODOSIELANÁ SPOLOČNOSŤOU MCCULLOCH NEOBSAHUJÚ VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ PRVKY. VŠETKY TAKÉTO VYHLÁSENIA, UBEZPEČENIA A PODMIENKY SÚ VYLÚČENÉ DO ROZSAHU, DO AKÉHO TO NEZAKAZUJÚ PRÁVNE PREDPISY. TOTO VYLÚČENIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PLATÍ AJ VO VZŤAHU K AKEJKOĽVEK LOKALITE TRETEJ STRANY.

Informácie, ktoré sú zverejnené na internetovej lokalite, môžu obsahovať odkazy alebo krížové odkazy na výrobky, služby, atď. spoločnosti MCCULLOCH, ktoré vo vašej krajine nemusia byť k dispozícii. Presnosť takýchto informácií nie je možné garantovať hlavne preto, lebo tieto informácie podliehajú zmenám, špecifickým požiadavkám alebo dostupnosti, a takéto odkazy neznamenajú, že spoločnosť MCCULLOCH má v úmysle propagovať tieto výrobky, služby, atď. vo vašej krajine. Podrobnosti o výrobkoch, službách, atď. a ich dostupnosti získate od svojho miestneho predajcu. Spoločnosť MCCULLOCH si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, upraviť, pridať a/alebo stiahnuť akýkoľvek výrobok, službu atď.

Obmedzenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ MCCULLOCH NIE JE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDNÁ ZA PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, REPRESÍVNE, OSOBITNÉ ANI NÁHODNÉ ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD VZNIKNUTÝCH V DÔSLEDKU STRATY OBCHODNEJ PRÍLEŽITOSTI, ZÁKAZKY, ZISKU, ÚDAJOV ČI INFORMÁCIÍ ALEBO PRERUŠENIA PREVÁDZKY), KTORÉ VZNIKLI V DÔSLEDKU, NA ZÁKLADE ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ TÚTO LOKALITU ALEBO OBSAH, PRÍPADNE V DÔSLEDKU ALEBO V SÚVISLOSTI S TÝMITO PODMIENKAMI, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ ICH VZNIKU. OKREM PODMIENOK TU UVEDENÝCH NIE JE SPOLOČNOSŤ MCCULLOCH ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDNÁ ANI ZA CHYBY, NEPRESNOSTI, OPOMENUTIA ANI INÉ NEDOSTATKY ALEBO NEVHODNOSŤ ANI NEPRAVOSŤ INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH NA TEJTO LOKALITE. TOTO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI PLATÍ AJ VO VZŤAHU K AKEJKOĽVEK LOKALITE TRETEJ STRANY.

Vymedzenie jurisdikcie

Túto lokalitu kontroluje, prevádzkuje a spravuje spoločnosť MCCULLOCH zo svojho zastúpenia vo Švédsku. Spoločnosť MCCULLOCH nevyhlasuje, že materiály na tejto lokalite sú primerané alebo dostupné na použitie na iných miestach mimo Švédska. Otvárať lokalitu z území, na ktorých je jej obsah nezákonný, je zakázané. Ak túto lokalitu otvoríte na mieste mimo Švédska, nesiete zodpovednosť za dodržiavanie všetkých miestnych právnych predpisov. Táto zmluva sa riadi právnymi predpismi Švédskeho kráľovstva bez ohľadu na kolízne normy. Na prvom stupni v prípade akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z tejto zmluvy bude mať výhradnú príslušnosť Okresný súd Štokholm.

Posledná zmena bola vykonaná 9. 3. 2011.

POZRITE SI TIEŽ...